STEM

STEM

Ưu Đãi

STEM là một cách tiếp cận liên ngành trong quá trình học, các bé được áp dụng kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào trong các bối cảnh cụ thể, giúp kết nối giữa trường học, cộng đồng hướng đến giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Xem thêm