MC Thanh Hằng

MC Thanh Hằng

MC Thanh Hằng là cử nhân Quan hệ Quốc tế DHKHXH&NV. Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Kỹ năng nói dành cho trẻ em, Voice Talent của các nhãn hiệu quốc tế tại Việt Nam.
icRating
icRating
Xem danh sách khóa học