Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 2 Năm học 2022 – 2023 có đáp án

Giải đề thi -

Tổng hợp các Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 2 Năm học 2022 – 2023 có đáp án thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 206

Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 2 Năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 1

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1: (1 điểm)

a/ Phép chia số tự nhiên 8 : 7 được viết dưới dạng phân số là:

A. \dfrac {7} {8}
B. \dfrac {8} {7}
C. \dfrac {14} {16}
D. \dfrac {16} {21}

b/ Số thích hợp điền vào chỗ trống để 85….chia hết cho 2 và 3 là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 5

Bài 2: (1 điểm)

a/ Phân số lớn hơn 1 là:

A. \dfrac {6} {100}
B. \dfrac {10} {9}
C. \dfrac {15} {15}
D. \dfrac {18} {22}
b/ Số thích hợp điền vào chỗ trống \dfrac {3} {5} = \dfrac {…} {30}

A. 18

B. 15

C. 6

D. 150

Bài 3: (1 điểm)

a/ Quyển sách Tiếng Anh của em có chu vi 9 dm 8 cm. Vậy quyển sách Tiếng Anh đó có chu vi bao nhiêu xăng-ti-mét? 

A. 98 cm

B. 98 dm

C. 908 cm

D. 980 cm

b/ Lan đi quãng đường từ nhà đến trường trong \dfrac {2} {3} giờ. Hỏi Lan đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?

A. 8 phút

B. 16 phút

C. 20 phút 

D. 40 phút

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: Tính: (1 điểm)

a/ \dfrac {5} {3} – \dfrac {2} {7} = ……………………………………………
b/ \dfrac {4} {5} : \dfrac {5} {7} = ……………………………………………

Bài 2: (2 điểm)

a/ Tính giá trị của biểu thức: (1 điểm)
b/ Tìm x: (1 điểm)
\dfrac {3} {7} + \dfrac {1} {2} – \dfrac {2} {5}
x – 3 = \dfrac {4} {7}

                   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a/ 9m2 34dm2 = …………….dm2

b/ 6 tấn 50yến = 65……

Bài 4: (2 điểm) Cái bàn học ở lớp hình chữ nhật có nửa chu vi 162 cm, chiều dài hơn chiều rộng 80 cm. Tính diện tích cái bàn học đó?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: (1 điểm) Mẹ cho Lan 150 000 đồng. Sau khi Lan tham gia đóng Nụ cười hồng thì số tiền còn lại bằng \dfrac {1} {5} số tiền mẹ đã cho. Hỏi Lan đã tham gia đóng Nụ cười hồng bao nhiêu tiền?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 2 Năm học 2022 – 2023 – Đề 1

PHẦN I: (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm. Khoanh sai hoặc dư đáp án 0 điểm.

1a/ B. \dfrac {8} {7} vì Phép chia số tự nhiên 8 : 7 được viết dưới dạng phân số là: \dfrac {8} {7}

1b/ C. 2    vì  852 chia hết cho 2 và 3  

2a/ B. \dfrac {10} {9} vì tử số lớn hơn  mẫu số nên phân số \dfrac {10} {9} lớn hơn 1 2b/ A. 18\dfrac {3} {5} = \dfrac {18} {30}

3a/ A. 98 cm vì đổi 9 dm 8 cm = 98 cm

3b/ D. 40 phút vì đổi \dfrac {2} {3} giờ = 40 phút (\dfrac {2} {3} x 60 = 40)

PHẦN II: (7 điểm): 

Bài 1: (1 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5đ 

a/ \dfrac {5} {3} – \dfrac {2} {7} = \dfrac {35} {21} – \dfrac {6} {21} = \dfrac {35 – 6} {21} = \dfrac {29} {21}
b/ \dfrac {4} {5} : \dfrac {5} {7} = \dfrac {4} {5} x \dfrac {7} {5} = \dfrac {4×7} {5×5} = \dfrac {28} {25}

Bài 2: (2 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 1đ

a/ \dfrac {3} {7} + \dfrac {1} {2} – \dfrac {2} {5}
b/ x – 3 = \dfrac {4} {7}
=\dfrac {13} {14} – \dfrac {2} {5}
x = \dfrac {4} {7} + 5
=\dfrac {37} {70}
x = \dfrac {25} {7}

Bài 3: (1 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5đ

a/ 9m2 34dm2934dm2

b) 6 tấn 50 yến = 65 tạ

Bài 4: (2 điểm)

 Chiều dài của cái bàn học đó là:

(162 + 80) : 2 = 121 (cm)

 Chiều rộng của cái bàn học đó là: 

121 – 80 = 41 (dm)

 Diện tích của cái bàn học đó là:         

121  x 41 = 4961 (cm2)              

Đáp số: 4961 cm2 

Bài 5: (1 điểm) 

Số tiền Lan còn lại là:

150 000 x = 30 000 (đồng)

Số tiền Lan đã tham gia đóng Nụ cười hồng là:

150 000 – 30 000 = 120 000 (đồng)

Đáp số: 120 000 đồng

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề toán lớp 4 giữa kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 2

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM

 Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

1a/ Phân số chỉ số phần được tô màu trong hình bên là:

A. \dfrac {5} {8}
B. \dfrac {3} {5}
C. \dfrac {3} {8}
D. \dfrac {5} {3}

1b/ Số thích hợp điền vào chỗ trống để 72…. chia hết cho 3 và 5 là:

A. 0

B. 1

C. 6

D. 5

2a/ Phân số lớn hơn 1 là:

A. \dfrac {5} {3}
B. \dfrac {7} {7}
C. \dfrac {5} {7}
D. \dfrac {3} {5}
2b/ Số thích hợp điền vào chỗ trống \dfrac {3} {4} = \dfrac {…} {24}

A. 6

B. 8

C. 18

D. 32

3a/ Bàn ăn nhà em có chiều dài 1m 30cm. Vậy bàn ăn nhà em dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

A. 13 cm

B. 130 cm

C. 130 m

D. 1 300 cm

giờ. Hỏi Hoa đi từ nhà đến nhà sách Bạch Đằng trong bao nhiêu phút ?

3b/ Hoa đi quãng đường từ nhà đến nhà sách Bạch Đằng trong \dfrac {1} {5} giờ. Hỏi Hoa đi từ nhà đến nhà sách Bạch Đằng trong bao nhiêu phút ?

A. 24 phút

B. 30 phút

C.  36 phút

D. 12 phút

Phần II: TỰ LUẬN

1/ Tính:  

a/ \dfrac {3} {2} + \dfrac {2} {3} = ……………………………………………
b/ \dfrac {4} {9} – \dfrac {2} {5} = ……………………………………………

2a/ Tính giá trị của biểu thức:                              

  b/ Tìm x: 

a/ \dfrac {7} {5} + \dfrac {2} {5} x \dfrac {4} {3}
a/ x : \dfrac {5} {2} = \dfrac {3} {8}

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 5m2 32dm2 = …………….dm2

b/ 6430g = 6 …. 430g

4/ Khu vườn của gia đình em hình bình hành có chiều cao là 18m, độ dài đáy gấp đôi chiều cao. Ba em sử dụng\dfrac {2} {3} diện tích khu vườn để trồng rau. Tính diện tích phần đất trồng rau của gia đình em.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: (1 điểm) Tháng 01 vừa qua, trường em phát động phong trào “Nụ cười hồng 2” để giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui Tết. Lớp em tham gia phong trào khá tích cực. Tổ Một, tổ Hai và tổ Ba quyên góp được 1 410 000 đồng, số tiền tổ Bốn quyên góp được bằng trung bình cộng số tiền của cả ba tổ. Hỏi Lớp em quyên góp được bao nhiêu tiền?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề toán lớp 4 giữa kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 2

PHẦN I: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm. 

1a/ A. \dfrac {5} {8} vì hình bên được chia thành 8 phần bằng nhau, tô màu 5 phần.

1b/ A. 0 vì 720 chia hết cho 3 và 5.             

2a/ A.\dfrac {5} {3} tử số lớn hơn mẫu số nên phân số \dfrac {5} {3} lớn hơn 1
2b/ C. 18\dfrac {3} {4} = \dfrac {18} {24}

3a/ B. 130 cm   vì 1 m 30 cm = 130 cm    

3b/ D. 12 phút vì đổi \dfrac {1} {5} giờ = 12 phút (\dfrac {1} {5} x 60 = 12 )

PHẦN II: (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5đ 

a/ \dfrac {3} {2} – \dfrac {2} {3} = \dfrac {9} {6} – \dfrac {4} {6} = \dfrac {9 + 4} {5} = \dfrac {13} {6}
a/ \dfrac {4} {9} – \dfrac {2} {5} = \dfrac {20} {45} x \dfrac {18} {45} = \dfrac {2} {45}

Bài 2: (2 điểm) Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 1đ

a/ \dfrac {7} {5} + \dfrac {2} {5} x \dfrac {4} {3}
a/ x : \dfrac {5} {2} = \dfrac {3} {8}
=\dfrac {7} {5} + \dfrac {8} {15}
x = \dfrac {3} {8} x \dfrac {5} {2}
=\dfrac {29} {15}
ax = \dfrac {15} {16}

Bài 3: (1 điểm) Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5đ

a/ 5m2 32dm2 = 532dm2  

b) 6 430g = 6 kg 430g 

Bài 4: (2 điểm)

Độ dài đáy khu vườn hình bình hành là:

18 x 2 = 36 (m)

Diện tích khu vườn hình bình hành là:         

18 x 36  = 648 (m2)     

Diện tích để trồng rau là:

648 x \dfrac {2} {3} = 432 (m2)

Đáp số: 432 m2 

Sai hoặc thiếu đơn vị: Trừ 0,5 điểm toàn bài

Bài 5: (1 điểm) 

Số tiền tổ Bốn quyên góp được là:

 1 410 000 : 3  = 470 000( đồng)               (0,5đ)

Số tiền lớp em quyên góp được là:

1 410 000 + 470 000 = 1 880 000 (đồng)        (0,5đ)

Đáp số: 1 880 000 đồng

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 3

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

 Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1: (1 điểm)

1a/ Phân số chỉ số phần được tô màu trong hình bên là:

Đề thi toán lớp 4 giữa học kì 2 Năm học 2022 đề 3 bài 1
A. \dfrac {5} {4}
B. \dfrac {4} {5}
C. \dfrac {5} {9}
D. \dfrac {9} {5}

1b/ Số thích hợp điền vào chỗ trống để 52….chia hết cho 2 và 9 là:

A. 0

B. 9

C. 2

D. 3

Bài 2: (1 điểm)

2a/ Phân số lớn hơn 1 là:

A. \dfrac {9} {8}
B. \dfrac {8} {9}
C. \dfrac {9} {9}
D. \dfrac {8} {8}

  936=3      là:

2b/ Số thích hợp điền vào chỗ trống \dfrac {9} {36} = \dfrac {3} {…} là:

A. 27

B. 12

C. 4

D. 108

Bài 3: (1 điểm)

3a/ Bàn học của em có chiều dài 1m 20cm. Vậy bàn học của em dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

A. 1 020 cm

B. 12 cm

C. 120 cm

D. 1 200 cm

3b/ Quỳnh đi quãng đường từ nhà mình đến nhà ông bà nội trong 45  giờ. Hỏi Quỳnh đi từ nhà mình đến nhà ông bà nội hết bao nhiêu phút? 

A. 12 phút

B. 15 phút

C. 48 phút 

D. 75 phút

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Tính 

a/ \dfrac {8} {3} – \dfrac {3} {2} = ……………………………………………
b/ \dfrac {3} {4} + \dfrac {2} {5} = ……………………………………………

Bài 2: (2 điểm)

a/ Tính giá trị của biểu thức:                              

  b/ Tìm x: 

a/ \dfrac {5} {3} x \dfrac {1} {2} – \dfrac {3} {5}
a/ x : 6 = \dfrac {8} {7}

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: (1 điểm) Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 7m2 12cm2 = …………….cm2

b/ 5 tấn 400kg = 5400……

Bài 4: (2 điểm) Bố em mua cho em một bộ máy vi tính để học online. Màn hình của máy vi tính hình chữ nhật có nửa chu vi là 71 cm, chiều rộng kém chiều dài 15 cm. Tính diện tích màn hình máy vi tính đó? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: (1 điểm) Lớp em tham gia 2 đợt của phong trào Nụ cười hồng giúp bạn nghèo vui Tết. Đợt thứ nhất đóng góp được 720 000 đồng, số tiền đợt thứ hai đóng góp bằng 13 số tiền của đợt thứ nhất.  Hỏi cả hai đợt lớp em đóng góp được bao nhiêu tiền?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2022 – 2023 – Đề 3

PHẦN I: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm. 

1a/ C. \dfrac {5} {9} vì hình bên được chia thành 9 phần bằng nhau, tô màu 5 phần.

1b/ C.  2  vì 522 chia hết cho 2 và 9

2a/ A. \dfrac {9} {8} vì tử số lớn hơn mẫu số nên phân số \dfrac {9} {8} lớn hơn 1
2b/ B.\dfrac {9 : 3} {36 : 3} = \dfrac {3} {12}

3a/ C. 120 cm vì 1 m 20 cm = 120 cm 

3b/ C.48 phút vì đổi \dfrac {4} {5} giờ = 48 phút \dfrac {4} {5} x 60 = 48)

PHẦN II: (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5đ 

a/ \dfrac {8} {3} – \dfrac {3} {2} = \dfrac {16} {6} – \dfrac {9} {6} = \dfrac {7} {6}
b/ \dfrac {3} {4} + \dfrac {2} {5} = \dfrac {15+8} {20} = \dfrac {23} {20}

Bài 2: (2 điểm) Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 1đ

a/ \dfrac {5} {3} x \dfrac {1} {2} – \dfrac {3} {5}
a/ x : 6 = \dfrac {8} {7}
=\dfrac {5} {6} – \dfrac {3} {5}
=\dfrac {7} {30}
x = \dfrac {8} {7} x 6
x = \dfrac {48} {7}

Bài 3: (1 điểm) Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5đ

a/ 7m2 12cm270 012cm2

  b) 5 tấn 400kg = 5400 kg

Bài 4: (2 điểm)

  Chiều dài màn hình máy vi tính là: 

(71 + 15): 2 = 43 (cm)               (0.5đ)

 Chiều rộng màn hình máy vi tính là: 

43 – 15 = 28 (cm)                         (0.5đ)

 Diện tích màn hình máy vi tính là:

 43 x 28 = 1 024 (cm2)               (1đ)

Đáp số: 1 024 cm2

Bài 5: (1 điểm) 

Số tiền đợt thứ hai lớp em đóng góp được là:

720 000 : 3 = 240 000 (đồng)

Số tiền cả hai đợt đóng góp được là:

720 000  + 240 000 = 960 000 (đồng) 

Đáp số: 960 000 đồng

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề thi môn toán lớp 4 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 4

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

 Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1: (1 điểm)

a/ Phân số chỉ số phần được tô màu trong hình bên là:

A. \dfrac {4} {5}
B. \dfrac {5} {4}
C. \dfrac {4} {9}
D. \dfrac {9} {4}

b/ Số thích hợp điền vào chỗ trống để 85…….chia hết cho 2 và 3 là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 5

Bài 2: (1 điểm)

a/ Phân số bé hơn 1 là : 

A. \dfrac {6} {6}
B. \dfrac {5} {6}
C. \dfrac {6} {5}
D. \dfrac {5} {5}

b/ Phân số nào dưới đây bằng phân số  :

A. \dfrac {12} {21}
B. \dfrac {15} {21}
C. \dfrac {15} {24}
D. \dfrac {12} {24}

Bài 3: (1 điểm)

3a/ Căn phòng của em có chiều dài 3m 2dm. Vậy căn phòng của em dài bao nhiêu đề-xi-mét? 

A. 3200cm

B. 302dm

C. 320dm

D. 32dm

3b/ Quân đi quãng đường từ nhà đến trường trong \dfrac {3} {4} giờ. Hỏi Quân đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?

A. 15 phút

B. 45 phút

C. 20 phút 

D. 80 phút

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Tính:

a/ \dfrac {5} {8} + \dfrac {1} {3} = ……………………………………………
b/ \dfrac {5} {9} – \dfrac {1} {4} = ……………………………………………

Bài 2: (2 điểm)

a/ Tính giá trị của biểu thức:    

b/ Tìm x: 

a/ \dfrac {2} {5} + \dfrac {1} {3} x \dfrac {5} {2}
a/ x : 5 = \dfrac {3} {8}

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: (1 điểm) Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 6m2 25dm2 = …………….dm2

b/ 5 tấn 2kg =  5002 ……

Bài 4: (2 điểm) Sân trường em hình chữ nhật có nửa chu vi 48m. Chiều dài hơn chiều rộng 8m. Tính diện tích của sân trường em?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: (1 điểm) Lớp em tham gia đóng góp ủng hộ phong trào “Chung tay phòng chống dịch Covid 19”. Tổ Một và tổ Hai đã đóng góp được số tiền là 785 000đồng, tổ Ba và tổ Bốn đóng góp được ít hơn 1/5 số tiền của tổ Một và tổ Hai. Hỏi tổ Ba và tổ Bốn đóng góp được số tiền là bao nhiêu?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi môn toán lớp 4 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 4  

PHẦN I: (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm. Khoanh sai hoặc dư đáp án 0 điểm.

1a/ C. \dfrac {4} {9} vì hình bên được chia thành 9 phần bằng nhau, tô màu 4 phần

 1b/ C.  2    vì 852  chia hết cho 2 và 3

2a/ B. \dfrac {5} {6} vì tử số bé hơn mẫu số nên phân số \dfrac {5} {6} bé hơn 1
2b/ B. \dfrac {15} {21} vì rút gọn phân số \dfrac {15:3} {21:3}

3a/ D. 32dm  vì 3 m 2 dm = 32 dm

3b/ B. 45 phút vì đổi \dfrac {3} {4} giờ = 45 phút (\dfrac {3} {4} x 60 = 40)

PHẦN II: (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5đ 

a/ \dfrac {5} {8} + \dfrac {1} {3} = \dfrac {15} {24} + \dfrac {8} {24} =\dfrac {15+8} {24} = \dfrac {23} {24}
b/ \dfrac {5} {9} – \dfrac {1} {4} = \dfrac {20} {36} – \dfrac {9} {36} =\dfrac {20 – 9} {36} = \dfrac {11} {36}

Bài 2: (2 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 1đ

a/ \dfrac {2} {5} + \dfrac {1} {3} x \dfrac {5} {2}
b/ x : 5 = \dfrac {3} {8}
=\dfrac {2} {5} + \dfrac {5} {6}
x = \dfrac {3} {8}x 5
=\dfrac {37} {30}
x = \dfrac {15} {8}

Bài 3: (1 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5đ

a/ 6m2 25dm2 = 625dm2 

b) 5 tấn 2kg =  5002 kg

Bài 4: (2 điểm)

Chiều dài sân  trường em là:

(48 + 8) : 2  = 28 ( m)

Chiều rộng sân  trường em là: 

28 – 8 =  20  (m)

Diện tích sân  trường em là:

28 x 20 = 560 (m2)

Đáp số: 560 m2 

Bài 5: (1 điểm) 

Số tiền tổ Ba và tổ Bốn đóng góp ít hơn tổ Một và Hai là:

785 000 : 5 = 157 000( đồng)

Số tiền tổ Ba và tổ Bốn đóng góp được là:

785 000 – 157000 = 628 000 ( đồng)  (0,5đ)

Đáp số:    628 000 đồng   

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề ôn tập Toán lớp 4 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 5

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1: (1 điểm)

a. Phân số “Mười một phần mười lăm” viết là:

A. \dfrac {1} {15}
B. \dfrac {11} {15}
C. \dfrac {15} {11}
D. \dfrac {10} {15}
b. Trong các phân số dưới đây phân số nào bằng phân số \dfrac {9} {12} ?
A. \dfrac {27} {24}
B. \dfrac {18} {6}
C. \dfrac {9} {6}
D. \dfrac {3} {4}

Bài 2: (1 điểm)

a. Bạn Hồng tham gia hội thi “Nét vẽ xanh” cấp trường. Bạn đã vẽ bức tranh của mình mất hết 2 giờ 25 phút. Hỏi bạn vẽ bức tranh ấy mất bao nhiêu phút?

A. 225 phút

B. 73 phút

C. 145 phút 

D. 252 phút

b. Bác Hồ – vị cha già của dân tộc – sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Vậy năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy?                            

A. XIX 

B. XX

C.  XXI

D.  XVIII

Bài 3: (1 điểm)

a. Vườn trường cho học sinh trồng rau có diện tích 3m2 65cm2. Hỏi diện tích mảnh đất trồng rau của trường bao nhiêu cm2?

A. 300 065 cm2

B. 30 065 cm2

C. 3 065 cm2

D. 365 cm2

b. Trong hình tứ giác ABCH, có:   

A. 2 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn.
B. 2 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn
C. 2 góc vuông, 2 góc tù, 2 góc nhọn
D. 3 góc vuông, 2 góc tù, 3 góc nhọn

Đề thi toán lớp 4 giữa học kì 2 Năm học 2022 đề 5 bài 3

PHẦN 2: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) \dfrac {7} {8} + \dfrac {9} {6} =……………………
b) 3 – \dfrac {4} {7}=……………………
c) \dfrac {5} {7} : \dfrac {14} {9} =……………………

d/ Trong các số: 7065, 3090, 1890, 8874, theo em số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9?

Bài 2: (2 điểm)

a. Em hãy xếp các phân số \dfrac {2} {3} ; \dfrac {7} {5} ; 1 ; \dfrac {8} {3} ; \dfrac {7} {4}
b. Tìm X: \dfrac {3} {5} – X = \dfrac {11} {25}

Bài 3: (2 điểm) Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 2hm 30m. Chiều dài hơn chiều rộng 56m. Tính diện tích sân trường hình chữ nhật đó?

Bài 4: (1 điểm)

Trong đợt hội thu “Kế hoạch nhỏ”, cả trường thu gom được 16 tạ ve chai gồm lon và giấy vụn. Trong đó, khối lượng ve chai là giấy vụn bằng 38 khối lượng ve chai cả trường thu được. Em hãy tính xem khối lượng ve chai là lon mà trường thu gom được là bao nhiêu?

Đáp án và lời giải chi tiết Đề ôn tập Toán lớp 4 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 5

PHẦN 1: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng đạt 0,5đ. 

1a. B. vì Phân số “Mười một phần mười lăm” viết là: \dfrac {11} {15}
1b. D. vì rút gọn phân số \dfrac {9:3} {12:3} =\dfrac {3} {4}

2a. C.  vì 2 giờ 25 phút =   145 phút           

2b. A.  vì năm 1890 thuộc thế kỉ XIX                  

3a. B.  vì 3m2 65cm2 =  30 065 cm2                   

3b. D.  vì Trong hình tứ giác ABCH, có 3 góc vuông, 2 góc tù, 3 góc nhọn.                

PHẦN 2 : (7 điểm) 

Bài 1. (2 điểm)  Mỗi câu tính đúng đạt 0,5đ

a) \dfrac {7} {8} + \dfrac {9} {6} = \dfrac {42} {48} + \dfrac {72} {48} = \dfrac {114} {48} = \dfrac {57} {24} (0,5 đ)
b) 3 – \dfrac {4} {7} = \dfrac {21} {7} – \dfrac {4} {7} = \dfrac {17} {7} (0,5 đ)
c) \dfrac {5} {7} : \dfrac {14} {9} = \dfrac {5} {7} x \dfrac {9} {14} = \dfrac {45} {98} (0,5 đ)

d/  Trong các số: 7065, 2090, 1890, 5674, số chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 là: 1890      (0,5 đ)

Bài 2. (2 điểm) Mỗi câu đúng đạt 1 điểm

a. Em hãy xếp các phân số \dfrac {2} {3} ; 1 ; \dfrac {7} {5} ; \dfrac {7} {4} ; \dfrac {8} {3} (1đ)
b. Tìm X: \dfrac {3} {5} – X = \dfrac {11} {25}
x = \dfrac {3} {5} – \dfrac {11} {25} (0,5đ)
x = \dfrac {4} {25} (0,5đ)

Bài 3. (2 điểm)

Giải 

Đổi: 2hm 30m =  230 m     ( 0,5 đ)

Chiều dài sân trường hình chữ nhật là:

( 230 + 56 ) : 2 = 143 (m)   (0,5 đ)

Chiều rộng sân trường hình chữ nhật là:

( 230 – 56 ) : 2 = 87 (m)    (0,5 đ)

 Diện tích sân trường hình chữ nhật đó là:

143 × 87 = 12 441 (m2)      (0,5 đ)

Đáp số:  12 441 (m2

Bài 4. (1 điểm)

Giải

Khối lượng ve chai là giấy vụn mà trường thu gom được là: 

16 × = 6 (tạ)      (0,5đ)    

Khối lượng ve chai lon mà trường thu gom là:

16 – 6 = 10 ( tạ)      (0,5đ)    

Đáp số:  10 tạ         

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề toán lớp 4 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 6

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1: (1 điểm)

a. \dfrac {2} {5} số cà chua có trong hình bên là:
Đề thi toán lớp 4 giữa học kì 2 Năm học 2022 đề 6 bài 1

A.  12 quả

B.  30 quả

C.  24 quả 

D.  60 quả

         

b.  Trong các dãy số sau, dãy số có tất cả các phân số lớn hơn 1 là:

A. \dfrac {7} {5} ; \dfrac {2} {9} ; \dfrac {6} {4}
B. \dfrac {7} {12} ; \dfrac {5} {8} ; \dfrac {35} {70}
C. \dfrac {7} {5} ; \dfrac {9} {2} ; \dfrac {6} {4}
D. \dfrac {15} {15} ; \dfrac {3} {3} ; \dfrac {6} {6}

Bài 2: (1 điểm)

a. Trong các số sau, số nào chia hết cho 3 vừa chia hết cho 9

A.  24

B.  789

C. 2 229

D.  4 563

b. Phân số bằng với phân số \dfrac {4} {18} là:
A. \dfrac {2} {9}
B. \dfrac {3} {2}
C. \dfrac {1} {9}
D. \dfrac {15} {10}

Bài 3: (1 điểm)

a. Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp để chỉ diện tích phòng học?

A.  4 500 m2 

B. 4 500 dm2

C. 500 dm2

D. 4 m2

b. Mảnh vườn hình bình hành có diện tích là 160 cm2 , độ dài đáy là 8 cm. Chiều cao của mảnh vườn hình bình hành đó là:

A.  2 cm

B.  20 cm2

C. 20 dm

D.  2 dm

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: Tính (2 điểm)

A. \dfrac {3} {14} + \dfrac {4} {14}=………….
B. \dfrac {4} {7} – \dfrac {1} {3}=………….
C. \dfrac {5} {6} x \dfrac {5} {3}=………….
D. \dfrac {9} {5} : \dfrac {5} {3}=………….

Bài 2: (1 điểm) Tìm y

y + \dfrac {3} {8} = \dfrac {5} {6}

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức:

\dfrac {5} {8} : (\dfrac {1} {6} + \dfrac {1} {3})

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: (2 điểm) Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán được 120 kg gạo. Ngày thứ hai bán được    số gạo ngày thứ nhất đã bán. Ngày thứ ba cửa hàng bán được gấp đôi số gạo ngày thứ hai bán. Hỏi cả 3 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: (1 điểm) Thông và Minh đang dạo chơi trong công viên thì gặp cô công nhân trồng cây. Cô được giao phải trồng 6 cây cau thành 3 hàng, mỗi hàng có 3 cây. Cô đang lúng túng không biết trồng cách nào, Thông và Minh trao đổi một lát rồi chỉ cho cô cách trồng. Cô cảm ơn và khen: “ Hai cháu giỏi quá!”. Em có biết hai bạn chỉ cách trồng thế nào không? (Vẽ hình minh họa).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề toán lớp 4 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 6

Phần 1: (3 điểm) Mỗi câu khoanh đúng đạt 0,5 điểm

1a. C. 24 quả\dfrac {2} {5}của 60 là 24
1b. C. \dfrac {7} {5};\dfrac {9} {2};\dfrac {6} {4}vì dãy số có tất cả các phân số đều có tử số lớn hơn mẫu số nên lớn hơn 1

2a. D.  4 563 vì chia hết cho 3 vừa chia hết cho 9

2b. A. \dfrac {2} {9} vì rút gọn phân số \dfrac {4:2} {18:2} = \dfrac {2} {9}

3a. B. 4 500 dmvì  4 500 dm= 45 m2 là số đo thích hợp để chỉ diện tích phòng học.

3b. D. 2 dm vì 160 : 8 = 20  (20 cm = 2 dm) 

Phần 2: (7 điểm)

Bài 1: 2 điểm.  Mỗi phép tính đúng đạt 0,5 điểm.

Mỗi phép tính đúng được 0,5điểm (0,5 x 4 = 2điểm)

A. \dfrac {3} {14} + \dfrac {4} {14} = \dfrac {3+4} {14} = \dfrac {7} {14} = \dfrac {1} {2}(0,5đ)
B. \dfrac {4} {7} – \dfrac {1} {3} = \dfrac {12} {21} – \dfrac {7} {21} = \dfrac {12-7} {21} = \dfrac {5} {21}(0,5đ)
C. \dfrac {5} {6} x \dfrac {5} {3} = \dfrac {5×5} {6×3} = \dfrac {25} {18}(0,5đ)
D. \dfrac {9} {5} : \dfrac {5} {3} = \dfrac {9} {5} x \dfrac {3} {5} = \dfrac {9×3} {5×5} = \dfrac {27} {25}(0,5đ)

Bài 2: (1 điểm)

y + \dfrac {3} {8} = \dfrac {5} {6}
y = \dfrac {5} {6} – \dfrac {3} {8}(0,5đ)
y = \dfrac {11} {24}(0,5đ)

Bài 3: (1 điểm)

\dfrac {5} {8} : (\dfrac {1} {6} + \dfrac {1} {3})
=\dfrac {5} {8} : \dfrac {1} {2}(0,5đ)
=\dfrac {5} {4}(0,5đ)

Bài 4: 2 điểm.  

Số kg gạo ngày thứ hai cửa hàng bán được là :

120 x = 100 ( kg )             (0,5 đ)   

Số kg gạo ngày thứ ba cửa hàng bán được là :       (0,5 đ)

100  x  2 = 200 ( kg ) 

Số kg gạo cả 3 ngày cửa hàng bán được là:       

120 + 100 + 200 = 420 (kg)              (1 đ)

Đáp số: 420 kg

Bài 5:  1 điểm

Đề thi toán lớp 4 giữa học kì 2 Năm học 2022 đề 6 bài 5

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Bình luận đã bị đóng.