Chính sách bảo lưu khóa học trên POPS Kids Learn – Reservation policy

chính sách bảo lưu khóa học PKL

Học viên đăng ký các khóa học của POPS Kids Learn được hỗ trợ bảo lưu khoá học với các điều kiện/quy định như sau:
Students enrolling POPS Kids Learn courses are supported to reserve their paid courses with the following conditions/terms:

 • Học viên được quyền bảo lưu 01 (một) lần duy nhất cho mỗi khóa.
  Students have the right to reserve 01 (one) time only for each course.
 • Chỉ được áp dụng khi số buổi học chưa vượt quá ⅓ thời lượng khóa học.
  Only apply when the number of sessions has not exceeded 1/3 of the course duration.
 • Số buổi học được bảo lưu bằng số buổi học còn lại tính từ ngày POPS Kids Learn chính thức xác nhận yêu cầu bảo lưu hợp lệ.
  The number of reserved sessions is equal to the remaining sessions of the course since the date POPS Kids Learn officially confirms that valid reservation.
 • Thời gian bảo lưu tối đa là 03 tháng tính từ ngày POPS Kids Learn xác nhận yêu cầu bảo lưu hợp lệ.
  The reservation time is maximum 03 months from the date that POPS Kids Learn confirms the validity of the reservation request.
 • Sau thời gian bảo lưu tối đa, nếu Học viên không tiếp tục khóa học, phần khóa học được bảo lưu sẽ bị hủy bỏ.
  After the maximum reservation period, if Students refuse to continue the remaining sessions, the reserving course shall be canceled.
 • Không áp dụng cho các khóa học 01 buổi, các khóa sự kiện hoặc workshop.
  Not applied for one-day course, event course or workshop.
 • Các khóa học của POPS Kids Learn không thể được chuyển nhượng giữa các Học viên.
  POPS Kids Learn courses can not be exchanged/transferred between Students.
 • Quy trình xử lý yêu cầu bảo lưu của học viên:
  Reservation register procedure:

Thông tin liên hệ:

Email: popskidslearn@popsww.com  – Website: https://learn.pops.vn/

Địa chỉ: Tầng 4, Block A, Viettel Complex Tower, 285 Cách Mạng Tháng Tám, P 12, Q 10, HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *