Đề thi Tiếng Anh lớp 5 giữa học kỳ 1 năm học 2022-2023

Giải đề thi -
Đề thi Tiếng Anh lớp 5 giữa học kỳ 1 năm 2022

Đề Thi thuộc bộ sách Tiếng Anh lớp 5, chương trình cơ bản của bộ giáo dục và đào tạo. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

Đề thi tiếng anh lớp 5 giữa học kì 1 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 1

I. Choose the odd one out. (2pts)

1.
A. pretty
B. quiet
C. enjoy
D. early

2.
A. town
B. city
C. countryside
D. boat

3.
A. by
B. at
C. get
D. on

4.
A. had
B. eat
C. go
D. like

II. Choose the correct answers. (2pts)

1. ……… did you go on holiday? – Da Nang city.

A. What
B. Where
C. When
D. How

2. Where ……… you last summer? – In my grandparents’ house.

A. are
B. was
C. were
D. is

3. Lan’s birthday is ………. September 15th.

A. at
B. on
C. in
D. from

4. Will you be free next Saturday? – ………..

A. No, I won’t
B. No, I don’t
C. No, I amn’t.
D. No, I didn’t

III. Choose the best word to complete the blank. (2pts)

invite; visit; does; went

1. I _______________ to the food festival yesterday.
2. Did Tony ____________ you to his birthday party?
3. My father _____________ morning exercise every day.
4. Next week, I will __________ my grandparents.

IV. Read the passage and write True or False. (2pts)

His name is Johny. He lives in a small house in the city. He is a student. He studies at Nguyen Binh Khiem primary school. His house is far from his school so he often goes to school by bike. There is a supermarket in front of the school. There are a lot of trees and flowers around the school. 

1. Johny lives in the city.
2. He is a pupil.
3. His house is near his school.
4. He goes to school by motorbike.

V. Put the words in order to make sentences. (2pts)

1. go/ will/ Where/ weekend/ this/ you/ ?/

→ ___________________________________

2. What/ did/ Mother’s day/ do/ you/ on/ ?/

→ ___________________________________

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi tiếng anh lớp 5 giữa học kì 1 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 1

I.
1. C. Chọn enjoy (tận hưởng) là động từ còn pretty (đẹp), quiet (tĩnh lặng), early (sớm) đều là tính từ.
2. D. Chọn boat (con thuyền) vì town (thị trấn), city (thành phố), contryside (nông thôn) đều là danh từ chỉ nơi chốn.
3. C. Chọn get (nhận)  là động tư còn by, at, on là giới từ.
4. A. Chọn had là động từ ở thì quá khứ còn eat, go, like là động từ ở dạng nguyên mẫu.

II.
1. B. Câu trả lời “Da Nang city” chỉ nơi chốn nên câu hỏi phải dùng “Where”
2. C. Where were you last summer? (Bạn đã ở đâu mùa hè trước?)
3. B. September 15th đi với giới từ “on”
4. A. No + I won’t

III.
1. went (đã đến)
I went to the food festival yesterday. (Tôi đã đi đến lễ hội ẩm thực ngày hôm qua.)
2. invite (mời)
Did Tony invite you to his birthday party? (Tony có mời bạn đến bữa tiệc sinh nhật của anh ấy không?)
3. does (tập)
My father does morning exercise every day. (Ba tôi tập thể dục buổi sáng mỗi ngày.)
4. visit (thăm)
Next week, I will visit my grandparents. (Tuần sau, tôi sẽ về thăm ông bà ngoại.)

IV.
1. True. Johny lives in the city. (Johny sống ở thành phố.)
2. True. He is a pupil. (Anh ấy là một học sinh.)
3. False. His house is near his school. (Nhà anh ấy gần trường học của anh ấy.)
4. False. He goes to school by motorbike. (Anh ấy đi học bằng xe máy.)

Dịch bài
Tên anh ấy là Johny. Anh ấy sống trong một ngôi nhà nhỏ ở thành phố. Anh là một học sinh. Anh ấy học trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhà anh ấy xa trường nên anh ấy thường đi học bằng xe đạp. Trước trường có siêu thị. Xung quanh trường có rất nhiều cây và hoa.

V.
1. Where will you go this weekend? (Bạn sẽ đi đâu vào cuối tuần này?)
2. What did you do on Mother’s day? (Bạn đã làm gì vào ngày của mẹ?)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Đề tiếng anh lớp 5 giữa kì 1 năm học 2022-2023 có đáp án – Đề 2 

Đề Thi thuộc bộ sách Tiếng Anh lớp 5, chương trình cơ bản của bộ giáo dục và đào tạo. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Choose the odd one out. (2pts)

1.
A. city
B. tower
C. island
D. quiet

2.
A. motorbike
B. coach
C. always
D. boat

3.
A. always
B. cartoon
C. usually
D. often

4.
A. go
B. ate
C. went
D. sang

II. Choose the correct answers. (3pts)

1. What did you do at the party? – I ………… an English song.

A. did
B. join
C. sang
D. sing

2. Lan ________ 10 on her next birthday.

A. will be
B. will is
C. is
D. are

3. Quynh lives ________ 56 Duy Tan Street.

A. at
B. on
C. in
D. of

4. Will you be free next Sunday? – ________

A. Yes, I am
B. Yes, I do
C. Yes, I will
D. Yes, I did

5. I think he ________ the party tomorrow.

A. joins
B. will join
C. will joins
D. join

6. _______do you go to Ho Chi Minh city? – Once a month.

A. How far
B. How often
C. How many
D. How long

III. Reorder the words. (3pts)

1. live / in / city / the / I/ my/ with/ parents/ .

………………………………………………………………

2. did / there / you / How / get / ?/

……………………………………………………………

3.  you / What / do / morning / do / in / the / ?

……………………………………………………………

IV. Read the passage and complete the sentence. (2pts)

Lan lives with her parents in Da Nang city. She usually gets up at 6 o’clock in the morning. Then she often does some morning exercises. After breakfast, she rides a bike to school. In the evening, she does her homework. Then she plays chess with her brother. She always goes to bed early.

1. Lucy lives with her ________ in Da Nang city.

2. She usually ________ at 6 a.m in the morning.

3. She goes to school by _______.

4. She always ______ early.

Đáp án và lời giải chi tiết Đề tiếng anh lớp 5 giữa kì 1 năm học 2022-2023 có đáp án – Đề 2 

I.
1. D. Chọn quiet (yên tĩnh) là tính từ còn city (thành phố), town (thị trấn), island (đảo) đều là danh từ.
2. C. Chọn always (luôn luôn) là trạng từ chỉ tần suất còn motorbike (xe máy), coach (xe buýt đường dài), boat (thuyền) đều là danh từ.
3. B. Chọn cartoon (hoạt hình) là danh từ còn always (luôn luôn), usually (thường thường), often (thường xuyên) đều là trạng từ tần suất.
4. A. Chọn go (đi) là động từ nguyên mẫu còn ate (ăn), went (đi), sang (hát) đều là động từ ở thì quá khứ đơn.

II.
1. C
What did you do at the party? (Bạn đã làm gì ở bữa tiệc?) – I sang an English song. (Tôi đã hát một bài hát tiếng anh)

2. A
Lan will be 10 on her next birthday. (Lan sẽ 10 tuổi vào sinh nhật tới)

3. A
56 Duy Tan Street là địa chỉ cụ thể nên dùng giới từ “at”
Quynh lives at 56 Duy Tan Street. (Quỳnh sống ở số 56 đường Duy Tân.)

4. C
Yes + I will.
Will you be free next Sunday? (Chủ nhật tới bạn có rảnh không?) – Yes, I will. (Có, tôi rảnh)

5. B
How often do you go to Ho Chi Minh city? (Bạn có thường đi tới thành phố Hồ Chí Minh không?) – Once a month. (Một lần một tháng)

III.
1. I live in the city with my parents. (Tôi sống trong thành phố với ba mẹ tôi)
2. How did you get there? (Bạn đã đến đây bằng phương tiện gì?)
3. What do you do in the morning? (Bạn làm gì vào buổi sáng?)
4. Where did Tom go on holiday? (Tom đi đâu vào kỳ nghỉ?)

IV.
1. parents (ba mẹ)
2. gets up (thức dậy)
3. bike (xe đạp)
4. goes to bed (đi ngủ)
Dịch bài
Lan sống cùng bố mẹ tại thành phố Đà Nẵng. Cô ấy thường dậy lúc 6 giờ sáng. Sau đó, cô ấy thường tập một số bài tập buổi sáng. Sau bữa sáng, cô đạp xe đến trường. Vào buổi tối, cô ấy làm bài tập về nhà của mình. Sau đó cô ấy chơi cờ với anh trai của mình. Cô ấy luôn đi ngủ sớm.

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 giữa học kỳ 1 năm học 2022-2023 có đáp án – Đề 3

Đề Thi thuộc bộ sách I-learn Smart Start. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Choose the odd one out. (2pts)

1. 
A. volleyball    
B. badminton    
C. tiger    
D. basketball

2. 
A. elephant    
B. chess    
C. hippo   
D. giraffe

3. 
A. yoga    
B. cook    
C. eat  
D. swim

4. 
A. farm   
B. jungle   
C. cave   
D. bat

II. Look and complete the words. (2pts)

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 giữa học kỳ 1 năm 2022

1.s _ _ _ _ _

đề tiếng anh lớp 5 giữa kì 1 2022

2.z _ _ _ _

đề thi tiếng anh lớp 5 giữa học kì 1 2022 - 2023

3.b _ _ _ _ _

đề tiếng anh lớp 5 giữa kì 1 2022

4. t _ _ _ _ _

III. Look and read. Write Yes or No. (4pts)

đề tiếng anh lớp 5 giữa kì 1

1. Are there elephants in the zoo?   _____________
2. Is there a crocodile in the zoo?    _____________
3. Is there a monkey in the zoo?      _____________
4. Is there a zebra in the zoo?       _____________

IV. Reorder the words to make sentences. (2pts)

1. are/ going/ Where/ you/ ?/

______________________________________________.

2. there/ tiger/ Is/ a/ in/ zoo/ ?

______________________________________________.

3. does/ bat/ Where/ live/ a/ ?

______________________________________________.

4. to/ I’m/ ballet/ class/ going/ ./
______________________________________________.

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi giữa học kỳ 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2022-2023

I.
1. C. Chọn tiger (con hổ) vì volleyball (bóng chuyền), badminton (cầu lông), basketball (bóng rổ) đều là các môn thể thao.
2. B. Chọn chess (cờ vua) vì elephant (voi), hippo (hà mã), giraffe (hươu cao cổ) đều là động vật.
3. A. Chọn yoga là danh từ còn cook (nấu), eat (ăn), swim (bơi) đều là động từ.
4. D. Chọn bat (con dơi) vì farm (nông trại), jungle (rừng), cave (hang động) đều là địa điểm.

II.
1. spider (nhện)
2. zebra (ngựa vằn)
3. ballet (múa ba lê)
4. turtle (rùa)

III.
1. No. Are there elephants in the zoo? (Có những con voi ở trong sở thú không?)
2. Yes. Is there a crocodile in the zoo? (Có cá sấu trong ở thú không?)
3. No. Is there a monkey in the zoo? (Có khỉ trong sở thú không?)
4. Yes. Is there a zebra in the zoo? (Có ngựa vằn trong sở thú không?)

IV.
1. Where are you going? (Bạn đang đi đâu vậy?)
2. Is there a tiger in the zoo? (Có hổ trong sở thú không?)
3. Where does a bat live? (Con dơi sống ở đâu?)
4. I’m going to ballet class. (Tôi đang đi tới lớp học múa ba lê)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *