Đề thi tiếng anh lớp 6 giữa học kì 2 năm học 2022-2023 có đáp án

Giải đề thi -
đề thi tiếng anh lớp 6 giữa học kì 2 năm 2022

Tổng hợp các đề thi tiếng anh lớp 6 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án thuộc bộ sách Global success

Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 năm học 2022-2023 có đáp án – Đề 1

Đề Thi thuộc bộ sách Global success. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Choose the word which has a different sound in part underlined. (2.5pts)

1.
A. electric
B. bedroom
C. kitchen
D. fresh

2.
A. tonight
B. dishwasher
C. fridge
D. rubbish

3.
A. understand
B. planets
C. arm
D. small

4.
A. water
B. warm
C. walk
D. exchange

5.
A. voice
B. organize
C. cottage
D. holiday

II. Choose the correct answer. (2.5pts)

1. I promise that I __________ you the truth.
A. tell
B. told
C. will tell
D. telling
2. Our sister is ______ most intelligent girl I’ve ever met.
A. a
B. the
C. an
D. ᴓ
3. There ______ home robots, teacher robots and worker robots.
A. is
B. am
C. are
D. be
4. People are also interested _____ other types of robots at the show.
A. in
B. on
C. at
D. of
5. Anna doesn’t like ________ sport very much.
A. doing
B. do
C. done
D. to do

III. Complete the following sentences with a comparative or superlative form of the adjectives in brackets. (2.5pts)

1. My brother has a …………  room than me. (beautiful)

2. The weather in Ho Chi Minh City is ……….. than the weather in Da lat city. (hot)

3. Traveling by bike is ……… than traveling by car. (slow)

4. Who is the ……………… in this class? (intelligent)

5. I think the snake is ……….. than the dog. (dangerous)

IV. Reorder the words to make sentences. (2.5pts)

AB
1. an animal or a person in a filma. viewer
2. a film / show which makes people laughb. floating market
3. a person who watches TVc. comedy
4. a market where goods are sold from boatsd. helmet
5. a strong, hard hat that covers and protects the heade. character

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 năm học 2022-2023 – Đề 1

I.
1. C
electric /iˈlek.trɪk/, bedroom /ˈbed.rʊm/, kitchen /ˈkɪtʃɪn/, fresh /freʃ/
2. A
tonight /təˈnaɪt/, dishwasher /ˈdɪʃwɒʃə(r)/, fridge /frɪdʒ/, rubbish /ˈrʌbɪʃ/
3. C
understand /ˌʌndəˈstænd/, planets /ˈplæn.ɪt/, appliance /əˈplaɪəns/, plastic /ˈplæstɪk/
4. D
water /ˈwɔːtə(r)/, warm /wɔːm/, walk /wɔːk/, exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/
5.
voice /vɔɪs/, organize /ˈɔːɡənaɪz/, cottage /ˈkɒtɪdʒ/, holiday /ˈhɒlədeɪ/

II.
1. C.
– “promise” (hứa) là dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn: S + will + Vo
– I promise that I will tell you the truth. (Tôi hứa rằng tôi sẽ nói cho bạn sự thật.)
2. B.
– So sánh nhất đối với tính từ dài: the + most + tính từ dài
– Our sister is the most intelligent girl I’ve ever met. (Em gái của chúng tôi là cô gái thông minh nhất mà tôi từng gặp.)
3. C.
– There + are + danh từ số nhiều đếm được
– There are home robots, teacher robots and worker robots. (Có rô bốt gia đình, rô bốt giáo viên và rô bốt công nhân.)
4. A.
– be interested in (thích, quan tâm)
– People are also interested in other types of robots at the show. (Mọi người cũng quan tâm đến các loại robot khác tại triển lãm.)
5. A
– like + Ving
– Anna doesn’t like doing sport very much. (Anna không thích chơi thể thao cho lắm.)

III.
1. more beautiful
– So sánh hơn đối với tính từ dài: more + tính từ dài + than
– My brother has a more beautiful room than me. (Anh trai tôi có một căn phòng đẹp hơn tôi.)

2. hotter
– So sánh hơn đối với tính từ ngắn: tính từ ngắn + er + than
– The weather in Ho Chi Minh city is hotter than the weather in Da lat city. (Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh nóng hơn so với thời tiết ở thành phố Đà Lạt.)

3. slower
– So sánh hơn đối với tính từ ngắn: tính từ ngắn + er + than
– Traveling by bike is slower than traveling by car. (Đi bằng xe đạp chậm hơn đi bằng ô tô.)

4. most intelligent
– So sánh nhất đối với tính từ dài: the + most + tính từ dài
– Who is the most intelligent in this class? (Ai là người thông minh nhất trong lớp này?)

5. more dangerous
– So sánh hơn đối với tính từ dài: more + tính từ dài + than
– I think the snake is more dangerous than the dog. (Tôi nghĩ rắn nguy hiểm hơn chó.)

IV.
1 – e. an animal or a person in a film => character (một con vật hoặc một người trong phim => nhân vật)
2 – c. a film / show which makes people laugh => comedy (một bộ phim / chương trình khiến mọi người cười => hài kịch)
3 – a. a person who watches TV => viewer (một người xem TV => khán giả)
4 – b. a market where goods are sold from boats => floating market (chợ – nơi bán hàng hóa từ thuyền => chợ nổi)
5 – d. a strong, hard hat that covers and protects the head => helmet (một chiếc mũ chắc chắn, cứng cáp giúp che phủ và bảo vệ đầu => mũ bảo hiểm)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Đề tiếng anh lớp 6 giữa học kì 2 năm học 2022-2023 có đáp án – Đề 2 

Đề Thi thuộc bộ sách Global success. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question. (2pts)

1.
A. program
B. comedy
C. popular
D. goggles

2.
A. clever
B. exhibition
C. depends
D. repetition

3.
A. activities
B. tired
C. grandpa
D. equipment
4.
A. karate
B. racket
C. boat
D. badminton

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)

1. A: ___________ do you watch TV?
B: Not very often. Two times a week.
A. How long
B. How often
C. How far
2. Linh is interested in ____________ about plants and animals.
A. learn
B. learning
C. to learn
3. I like the cartoon named “ Tom and Jerry” because it makes me __________ a lot.
A. laugh
B. laughing
C. to laugh
4. Pelé was born _____ 1940 in Brazil.
A. on
B. in
C. at
5. Pelé’s a __________ hero in Brazil.
A. nation
B. international
C. national

III. Write the right words under the pictures. (2pts)

character, viewers, channel, competition

1. John won an international sports ____________.

2. Do you watch Bibi, the popular ___________ for children?

3. Which ___________ do you prefer Jerry the mouse or Tom the cat?

4. A popular programme has a lot of ___________.

IV. Use and, but , or, so, however to complete the sentences. (3pts)

1. Mary is beautiful _______ kind.

2. ___________ I wake up late, I am late for school.

3. I want another laptop ___________ I don’t have enough money.

4. Would you like tea ___________ coffee?

5. It’s raining outside, ___________ I’ll stay home and watch TV.
6. I want to go out, ___________ , I must finish the homework.

Đáp án và lời giải chi tiết Đề tiếng anh lớp 6 giữa học kì 2 năm học 2022-2023 – Đề 2

I.
1. A.
program /ˈprəʊɡræm/, comedy /ˈkɒmədi/, popular /ˈpɒpjələ(r)/, goggles /ˈɡɒɡlz/
2. C.
clever /ˈklevə(r)/, exhibition /ˌeksɪˈbɪʃn/, depends /dɪˈpend/, repetition /ˌrepəˈtɪʃn/
3. B.
activities /ækˈtɪv.ə.t̬i/, tired /ˈtaɪəd/, instructions /ɪnˈstrʌk·ʃənz/, equipment /ɪˈkwɪpmənt/
4. A.
karate /kəˈrɑːti/, racket /ˈrækɪt/, grandpa /ˈɡrænpɑː/, badminton /ˈbædmɪntən/

II.
1. B
A: How often do you watch TV?
(Bạn xem TV bao lâu một lần?)
B: Not very often. Two times a week.
(Không thường xuyên lắm. Hai lần một tuần.)
2. B
Linh is interested in learning about plants and animals. (Linh rất thích tìm hiểu về các loài động thực vật.)
3. A
I like the cartoon named “ Tom and Jerry” because it makes me laugh a lot. (Tôi thích phim hoạt hình có tên “Tom và Jerry” vì nó khiến tôi cười rất nhiều.)

4. B
Pelé was born in 1940 in Brazil. (Pelé sinh năm 1940 tại Brazil.)
5. C
Pelé’s a national hero in Brazil. (Pelé là một anh hùng dân tộc ở Brazil.)

III.
1. competition
John won an international sports competition. (John đã chiến thắng trong một cuộc thi thể thao quốc tế.)

2. channel
Do you watch Bibi, the popular channel for children? (Bạn có xem Bibi, kênh nổi tiếng dành cho trẻ em không?)

3. character
Which character do you prefer Jerry the mouse or Tom the cat? (Bạn thích nhân vật nào là chuột Jerry hay mèo Tom?)

4. viewers
A popular programme has a lot of viewers. (Một chương trình nổi tiếng có rất nhiều người xem.)

IV.
1. and
Mary is beautiful and kind. (Mary thật đẹp và tử tế.)

2. Because
Because I wake up late, I am late for school. (Vì dậy muộn nên tôi đi học muộn.)

3. but
I want another laptop but I don’t have enough money. (Tôi muốn máy tính xách tay khác nhưng tôi không có đủ tiền.)

4. or
Would you like tea or coffee? (Bạn có muốn uống trà hay cà phê không?)

5. so
It’s raining outside, so I’ll stay home and watch TV. (Bên ngoài trời đang mưa, vì vậy tôi sẽ ở nhà và xem TV.)
6. however

I want to go out, however, I must finish the homework. (ôi muốn đi chơi, tuy nhiên, tôi phải hoàn thành bài tập về nhà.)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 giữa học kỳ 2 năm học 2022-2023 

Đề Thi thuộc bộ sách Global success. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question. (2pts)

1.
A. picture
B. holidays
C. city
D. capital

2.
A. landmark
B. pagoda
C. narrow
D. map

3.
A. lucky
B. summer
C. cubs
D. super
4.
A. photos
B. old
C. boat
D. famous

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)
1. There __________ an interesting match on TV last night.
A. is
B. were
C. was
2. _________ you go out yesterday?
A. Do
B. Did
C. Were
3. Let’s put __________ your raincoat. It’s raining outside.
A. on
B. in
C. at
4. I often play chess with my brother __________ the weekend.
A. on
B. in
C. at
5. I think he’s the ________ student in my class.
A. well
B. better
C. best

III. Complete each sentence with the correct form of the verbs from the box. (2.5pts)

sunny, boring, sports, competition, funny

1. John won an international sports ____________.

2. This film is very __________. I can’t watch it until the end.

3. What’s the weather like in Ho Chi Minh city today? – It’s _________ and dry.

4. Comedies are __________ because they make people laugh a lot when they watch them.

5. People watch football matches on _____________ programmes.

IV. Use and, but or so to complete the sentences. (2.5pts)

1. I’m hungry, __________ I’ll eat some bread.

2. My brother is good at swimming, __________ I’m not.

3. Marry studied very hard, __________ she passed the exam.

4. The film is interesting, __________it’s too long.

5. I like listening to music __________ watching TV in my free time.

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi giữa học kỳ 2 lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2022-2023 – Đề 3

I.
1. B.
picture /ˈpɪk.tʃɚ/, holidays /ˈhɑːlə.deɪ/, city /ˈsɪti/, capital /ˈkæpɪtl/
2. B.
landmark /ˈlændmɑːk/, pagoda /pəˈɡəʊdə/, , narrow /ˈnærəʊ/, map /mæp/
3. D.
lucky /ˈlʌki/, summer /ˈsʌmə(r)/, cubs /kʌb/, super /ˈsuː.pɚ/
4. D.
photos / ˈfəʊtəʊz /, old /əʊld/, boat /bəʊt/, famous /ˈfeɪməs/
II.
1. C
– “last night” là dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn: There + was + danh từ số ít
– There was an interesting match on TV last night. (Có một trận đấu thú vị trên TV đêm qua.)
2. B
– “last night” là dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn: Did + S + Vo …?
– Did you go out yesterday? (Hôm qua bạn có đi chơi không?)
3. A
– Let’s put on your raincoat. It’s raining outside. (Hãy mặc áo mưa vào. Bên ngoài trời đang mưa.)

4. C
– I often play chess with my brother at the weekend. (Tôi thường chơi cờ với anh trai tôi vào cuối tuần.)
5. C
– So sánh nhất đối với “good” chuyển thành best
– I think he’s the best student in my class. (Tôi nghĩ anh ấy là học sinh giỏi nhất trong lớp của tôi.
III.
1. competition
John won an international sports competition. (John đã chiến thắng trong một cuộc thi thể thao quốc tế.)

2. boring
This film is very boring. I can’t watch it until the end. (Bộ phim này rất nhàm chán. Tôi không thể xem nó cho đến khi kết thúc.)

3. sunny
What’s the weather like in Ho Chi Minh city today? – It’s sunny and dry. (Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh hôm nay như thế nào? – Trời nắng và khô.)

4. funny
Comedies are funny because they make people laugh a lot when they watch them. (Bộ phim hài rất hài hước vì chúng khiến mọi người cười rất nhiều khi xem.)

5. sports
People watch football matches on sports programmes. (Mọi người xem các trận đấu bóng đá trên các chương trình thể thao.)
IV.
1. so
I’m hungry, so I’ll eat some bread. (Tôi đói, vì vậy tôi sẽ ăn một chút bánh mì.)

2. but
My brother is good at swimming, but I’m not. (Anh trai tôi bơi giỏi, nhưng tôi thì không.)

3. so
Marry studied very hard, so she passed the exam. (Marry học hành rất chăm chỉ nên cô ấy đã thi đỗ.)

4. but
The film is interesting, but it’s too long. (Phim hấp dẫn nhưng dài quá.)

5. and
I like listening to music and watching TV in my free time. (Tôi thích nghe nhạc và xem TV trong thời gian rảnh.)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Bình luận đã bị đóng.