Đề thi tiếng Anh lớp 7 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án

Giải đề thi -
đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 năm 2022

Tổng hợp các bộ đề thi tiếng Anh lớp 7 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp theo bộ sách Global success. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

Xem nhanh

Đề thi tiếng Anh lớp 7 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 1

Đề Thi thuộc bộ sách Global success. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question. (2pts)

1.
A. motorbike
B. crowded
C. motorist
D. overweight

2.
A. pavement
B. strange
C. passenger
D. chase

3.
A. pedestrian
B. review
C. enjoyable
D. describe
4.
A. increase
B. frightening
C. violent
D. nightmare

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)

1. It is about 200 metres _____ my house _____ the supermarket.
A. from / to
B. between / and
C. to / from

2. You _____ go out late at night.
A. shouldn’t
B. must
C. should 

3. _____ do you get to school? – I go by bike.
A. What
B. How
C. Which

4. Students should pay attention _____ teacher’s guidelines.

A. with
B. about
C. to

5. _____ she was tired, she finished the assignment. 

A. Because
B. Although
C. Therefore

III. Write the correct words to complete the phrases. (2.5pts)

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 1 1a

1. ___________ the road

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 1 2a

2. ___________ the dishes

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 1 3a

3. ___________ a boat

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 1 4a

4. _____________ on foot

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 1 5a

5. ___________ a car

IV. Complete each sentence, using should / shouldn’t. (3pts)

1. We ________ drive our cars very fast.

2. You ________ study instead of playing computer games. 

3. My sister ________ eat too much candies. 

4. You ________ help your mum clean the house. 

5. You look tired. You ________ take a nap. 

6. The children ________ watch TV all day. 

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi tiếng Anh lớp 7 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 1

I.
1. B.
motorbike /ˈməʊtəbaɪk/, crowded /ˈkraʊdɪd/, motorist /ˈməʊtərɪst/, overweight /ˌəʊvəˈweɪt/
2. C.
pavement /ˈpeɪvmənt/, strange /streɪndʒ, passenger /ˈpæsɪndʒə(r)/, chase /tʃeɪs/
3. A.
pedestrian /pəˈdestriən/, review /rɪˈvjuː/, enjoyable /ɪnˈdʒɔɪəbl/, describe /dɪˈskraɪb/
4. A.
increase /ɪnˈkriːs/, frightening /ˈfraɪtnɪŋ/, violent /ˈvaɪələnt, nightmare /ˈnaɪtmeə(r)/
II.
1. A
– Cấu trúc: It is + (about) khoảng cách + from place 1 + to place 2.
– It is about 200 metres from my house to the supermarket. (Từ nhà tôi đến siêu thị khoảng 200m.)
2. A
You shouldn’t go out late at night. (Bạn không nên đi chơi khuya.)
3. B
How do you get to school? – I go by bike. (Bạn đến trường bằng cách nào? – Tôi đi bằng xe đạp.)
4. C
Students should pay attention to teacher’s guidelines. (Học sinh nên chú ý đến hướng dẫn của giáo viên.)

5. B
Although she was tired, she finished the assignment. (Dù mệt nhưng cô ấy đã hoàn thành bài tập.)
III.
1. cross the road (băng qua đường)

2. wash the dishes (rửa bát)
3. sail a boat (chèo thuyền)
4. go on foot (đi bộ)
5. drive a car (lái xe hơi)
IV.
1. shouldn’t
We shouldn’t drive our cars very fast. (Chúng ta không nên lái xe quá nhanh.)

2. should 
You should study instead of playing computer games. (Bạn nên học thay vì chơi game trên máy tính.)

3. shouldn’t
My sister shouldn’t eat too much candies. (Em gái tôi không nên ăn quá nhiều bánh kẹo.)

4. should 
You should help your mum clean the house. (Bạn nên giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa.)

5. should 
You look tired. You should take a nap. (Bạn trông có vẻ mệt mỏi. Bạn nên chợp mắt.)

6. shouldn’t
The children shouldn’t watch TV all day. (Trẻ em không nên xem TV cả ngày.)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Đề tiếng Anh lớp 7 giữa kì 2 năm học 2022-2023 có đáp án – Đề 2

Đề Thi thuộc bộ sách Global success. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question. (2pts)

1.
A. comedy
B. contrast
C. solve
D. halloween

2.
A. difficult
B. director
C. wizard
D. gripping

3.
A. activities
B. tired
C. grandpa
D. equipment
4.
A. suggest
B. attend
C. excited
D. celebrate

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)

1. __________ far is it from your school to the station?
A. How long
B. How often
C. How far

2. You are not allowed ________  phone while you are taking the exam.
A. use
B. using
C. to use

3. Lan gets up early this morning _______ she went to bed early last night.
A. although
B. because
C. so

4. A: ________ going to the cinema tonight? 
B:That’s a great idea.
A. How about
B. Let’s
C. Why not

5. ________ Christmas, people usually buy presents for their family.
A. on
B. in
C. at

III. Look at the pictures. Make sentences, using should / shouldn’t and the cues. (2.5pts)
Example: cut down the trees
🡪 We shouldn’t cut down the trees.

1. waste paper 
_____________________________________

2. wear your helmet 
_____________________________________

3. be more careful 
_____________________________________

4. play on the pavement 
_____________________________________

5. ride their motorbikes fast 
_____________________________________

IV. Fill in each gap with one word to complete the sentences. (3pts)

1. I think you will enjoy Our Mid-autumn Festival. It’s quite ___________. 
2. Does your brother _______ his car carefully?

3. A _______ is a person who is traveling in a vehicle but is not driving it, flying it, or working on it.

4. There were too many fights in the film. It was too __________.

5. We should stop when the _______ light turns red.
6. At the _______, there are many interesting films.

Đáp án và lời giải chi tiết Đề tiếng Anh lớp 7 giữa kì 2 năm học 2022-2023 – Đề 2

I.
1. D.
comedy /ˈkɒmədi/, contrast /ˈkɒntrɑːst/, solve /sɒlv/, Halloween / ˌhæləʊˈiːn /
2. B.
difficult /ˈdɪfɪkəlt/, director /dəˈrektə(r)/, wizard /ˈwɪzəd/, gripping /ˈɡrɪpɪŋ/
3. A.
terrible /ˈterəbl/, decline /dɪˈklaɪn/, delicious /dɪˈlɪʃəs/, decide /dɪˈsaɪd/
4. C.
suggest /səˈdʒest/, attend /əˈtend/, excited /ɪkˈsaɪtɪd/, celebrate /ˈselɪbreɪt/

II.
1. C
– How far is it from + place 1 + to + place 2?
– How far is it from your school to the station? (Nó khoảng bao xa từ trường của bạn đến nhà ga?)

2. C
– be allowed + to V
– You are not allowed to use phone while you are taking the exam. (Bạn không được phép sử dụng điện thoại khi đang làm bài kiểm tra.)

3. B
Lan gets up early this morning because she went to bed early last night. (Sáng nay Lan dậy sớm vì tối qua cô ấy đi ngủ sớm.)

4. A
– How about + Ving …?
A: How about going to the cinema tonight? 

B:That’s a great idea.
(A: Tối nay đi xem phim thì sao?

B: Đó là một ý tưởng tuyệt vời.)
5. C
At Christmas, people usually buy presents for their family. (Vào dịp Giáng sinh, mọi người thường mua quà cho gia đình của họ.)

III.
1. You / We shouldn’t waste paper. (Bạn / Chúng ta không nên lãng phí giấy.)

2. You should wear your helmet. (Bạn nên đội mũ bảo hiểm của bạn.)
3. You / We should be more careful. (Bạn / Chúng ta nên cẩn thận hơn.)
4. You / We shouldn’t play on the pavement. (Bạn / Chúng ta không nên chơi trên vỉa hè.)
5. You / We shouldn’t ride their motorbikes fast. (Bạn / Chúng ta không nên đi xe máy của họ quá nhanh.)

IV.
1. enjoyable 
I think you will enjoy Our Mid-autumn Festival. It’s quite enjoyable.( Tôi nghĩ bạn sẽ thích Tết Trung thu của chúng tôi. Nó khá thú vị.)

2. drive 
Does your brother drive his car carefully? (Anh trai bạn có lái xe cẩn thận không?)

3. passenger 
A passenger is a person who is traveling in a vehicle but is not driving it. (Hành khách là người đang đi trên phương tiện giao thông nhưng không lái.)

4. violent
There were too many fights in the film. It was too violent. (Có quá nhiều cảnh đánh nhau trong phim. Nó quá bạo lực.)

5. traffic 
We must stop when the traffic light turns red. (Chúng ta phải dừng lại khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.)

6. film festival
At the film festival there are many interesting films. (Tại liên hoan phim có rất nhiều bộ phim hấp dẫn.)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Đề tiếng anh lớp 7 thi giữa kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 3

Đề Thi thuộc bộ sách Global success. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question. (2pts)

1.
A. interview
B. magical
C. dislike
D. birthday

2.
A. actress
B. parade
C. carry
D. thanksgiving

3.
A. decorate
B. prepare
C. express
D. describe
4.
A. popcorn
B. prosperity
C. hold
D. costume

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)

1. We ________ go now, or we might get stuck in a traffic jam.
A. should
B. shouldn’t
C. can’t

2. One reason for the traffic ________ is the increase of the population.
A. jam
B. jams
C. james

3. It is about 300 metres ________ my house ________ the bookstore.
A. between / and
B. from / to
C. from / with

4. He’s always happy ________ he is poor.
A. although
B. because
C. therefore

5. A: ________ reviews of that film? 
B: People say that it is very funny and interesting. 
A. Let’s
B. Why not
C. How about

III. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs. (3pts)

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 2 1b

1.________________ 

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 2 2b

2.________________ 

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 2 3b

4.________________ 

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 2 4b

5.________________ 

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 2 5b

6.________________ 

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 2 6b

7.________________ 

IV. Choose the correct option in brackets. (2.5pts)

1. That’s a boring film. You (should/ shouldn’t) watch it.

2. You may fall off your bike. You (should/ shouldn’t) be more careful.

3. We (should / shouldn’t) go to bed early.

4. I think that he (should/ shouldn’t) eat more vegetables.

5. He (should / shouldn’t) drive so fast in the rain.

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi giữa học kỳ 2 lớp 7 môn Tiếng Anh năm học 2022-2023 – Đề 3

I.
1. D.
interview /ˈɪntəvjuː/, magical /ˈmæʤɪkəl/, dislike /dɪsˈlaɪk/, birthday / bɜːθdeɪ/
2. B.
actress /ˈæktrəs/, parade /pəˈreɪd/, carry /ˈkæri/, thanksgiving /ˌθæŋksˈɡɪvɪŋ/
3. A.
decorate /ˈdekəreɪt/, prepare /prɪˈpeə(r)/, express /ɪkˈspres/, describe /dɪˈskraɪb/
4. C.
popcorn /ˈpɒpkɔːn/, prosperity /prɒˈsperəti/, hold /həʊld/, costume /ˈkɒstjuːm/

II.
1. A
We should go now, or we might get stuck in a traffic jam. (Chúng ta nên đi ngay bây giờ, nếu không chúng ta có thể bị kẹt xe.)
2. B
One reason for the traffic jams is the increase of the population. (Một nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông là do dân số tăng.)
3. B
It is about 300 metres from my house to the bookstore. (Từ nhà tôi đến nhà sách khoảng 300m.)
4. A
He’s always happy although he is poor. (Anh ấy luôn hạnh phúc mặc dù anh ấy nghèo.)
5. C
A: How about reviews of that film? 
(Thế còn đánh giá về bộ phim đó thế nào?)
B: People say that it is very funny and interesting. 
(Mọi người nói rằng nó rất hài hước và thú vị.)

III.
1. Traffic signals ahead (Đèn thông phía trước)

2. Roundabout ahead (Vòng xoay ở phía trước)

3. No right turn (Cấm rẽ phải)

4. No pedestrians (Cấm người đi bộ)

5. Parking lot (Bãi đậu xe)

6. No cycling (Cấm xe đạp)

IV.
1. shouldn’t
That’s a boring film. You shouldn’t watch it. (Đó là một bộ phim nhàm chán. Bạn không nên xem nó.)

2. should
You may fall off your bike. You should be more careful. (Bạn có thể bị ngã khỏi xe đạp. Bạn nên cẩn thận hơn.)

3. should
We should go to bed early. (Chúng ta nên đi ngủ sớm.)

4. should
I think that he should eat more vegetables. (Tôi nghĩ rằng anh ấy nên ăn nhiều rau hơn.)

5. shouldn’t
He shouldn’t drive so fast in the rain. (Anh ấy không nên lái xe quá nhanh dưới trời mưa.)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Đề tiếng Anh lớp 7 giữa kì 2 năm 2022 năm học 2022 có đáp án – Đề 4

Đề Thi thuộc bộ sách Global success. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question. (2pts)

1.
A. interview
B. magical
C. dislike
D. birthday

2.
A. actress
B. parade
C. carry
D. thanksgiving

3.
A. decorate
B. prepare
C. express
D. describe
4.
A. popcorn
B. prosperity
C. hold
D. costume

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)

1. ___________ we played well, we couldn’t win the match.
A. Although
B. Because
C. Therefore
2. They’re ____________ actresses.
A. international
B. famous
C. beautiful 

3. The story ___________ a husband and a wife who have been happily married and expecting a child.
A. with
B. of
C. about
4. ___________ they playing badminton?
A. Am
B. Is
C. Are
5. I don’t like running. _______  I like dancing.
A. But
B. So
C. However

III. Complete the sentences, using although, so or however. (2pts)

1. ________ the story had a happy ending, I didn’t like its story. 

2. I felt tired, __________ I went to see the doctor. 

3. I really enjoyed the song. ________, my friends didn’t like it.

4. John studied hard for the exam. ________ , he failed it.

5. Mary speaks Vietnamese very well ________ she is American.

IV. Match the following adjectives with their meanings. (3pts)

1. grippinga. difficult to understand, not clear
2. violentb. so interesting or exciting that it holds your attention completely
3. confusingc. making you feel happy
4. wizardd. containing lots of fighting and killing
5. enjoyablee. highly recommended to visit or see
6. must-seef. a man who have magical powers and who uses them to harm or help other people

Đáp án và lời giải chi tiết Đề tiếng Anh lớp 7 giữa kì 2 năm 2022 năm học 2022 – Đề 4

I.
1. D.
interview /ˈɪntəvjuː/, magical /ˈmæʤɪkəl/, dislike /dɪsˈlaɪk/, birthday / bɜːθdeɪ/
2. B.
actress /ˈæktrəs/, parade /pəˈreɪd/, carry /ˈkæri/, thanksgiving /ˌθæŋksˈɡɪvɪŋ/
3. A.
decorate /ˈdekəreɪt/, prepare /prɪˈpeə(r)/, express /ɪkˈspres/, describe /dɪˈskraɪb/
4. C.
popcorn /ˈpɒpkɔːn/, prosperity /prɒˈsperəti/, hold /həʊld/, costume /ˈkɒstjuːm/

II.
1. A
Although we played well, we couldn’t win the match. (Mặc dù chúng tôi đã chơi tốt nhưng chúng tôi không thể thắng trận đấu.)
2. B
– well-known = famous: nổi tiếng
– They’re well-known actresses. (Họ là những nữ diễn viên nổi tiếng.)
3. C
The story about a husband and a wife who have been happily married and expecting a child. (Một câu chuyện về một người chồng và một người vợ đã kết hôn hạnh phúc và đang mong đợi một đứa con.)
4. C
– Động từ “play” (chơi) chia ở dạng V-ing nên sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, chủ ngữ là “they” sẽ đi với “Are”.
– Are they playing badminton? (Họ đang chơi cầu lông phải không?)
5. C
– However (tuy nhiên) được tách ra bởi một dấu phẩy nếu nó đứng ở đầu câu.
– I don’t like running. However, I like dancing. (Tôi không thích chạy. Tuy nhiên, tôi thích khiêu vũ.)

III.
1. Although
Although the story had a happy ending, I didn’t like its story. (Mặc dù câu chuyện đã có một kết thúc có hậu nhưng tôi không thích câu chuyện của nó.)

2. so
I felt tired, so I went to see the doctor. (Tôi cảm thấy mệt mỏi, vì vậy tôi đã đến gặp bác sĩ.)

3. However
I really enjoyed the song. However, my friends didn’t like it. (Tôi thực sự rất thích bài hát. Tuy nhiên, bạn bè của tôi không thích nó.)

4. However
John studied hard for the exam. However, he failed it. (John đã học chăm chỉ cho kỳ thi. Tuy nhiên, anh đã thi rớt.)

5. although
Mary speaks Vietnamese very well although she is American. (Mary nói tiếng Việt rất tốt mặc dù cô ấy là người Mỹ.)

IV.
1. gripping: so interesting or exciting that it holds your attention completely (hấp dẫn: thú vị hoặc thú vị đến mức nó thu hút sự chú ý của bạn hoàn toàn)
2. violent: containing lots of fighting and killing (bạo lực: chứa nhiều giao tranh và giết chóc)
3. confusing: difficult to understand, not clear (khó hiểu: khó hiểu, không rõ ràng)
4. wizard: a man who have magical powers and who uses them to harm or help other people (thuật sĩ: một người đàn ông có sức mạnh ma thuật và người sử dụng chúng để làm hại hoặc giúp đỡ người khác)
5. enjoyable: making you feel happy (thú vị: làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc)
6. must-see: highly recommended to visit or see (phải xem: rất khuyến khích để ghé thăm hoặc xem)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Đề tiếng Anh lớp 7 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 5

Đề Thi thuộc bộ sách Explore English. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Circle the correct answer. Which word is different? (2pts)
1.
A. Burger
B. Pasta
C. Noodles
D. Lipstick

2.
A. Breathtaking
B. Chatting
C. Dancing
D. Skating

3.
A. Knife
B. Fridge
C. Napkin
D. Plate

4.
A. Challenging
B. Dancing
C. Chatting
D. Cooking 

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)

1. There aren’t __________ plates on the table.
A. more
B. any
C. some

2. Ho Chi Minh city is one of the _______________ cities in Vietnam.
A. busiest
B. busier
C. most busy

3. Prices in stalls are usually more affordable than shopping malls.
A. expensive                     
B. cheap                      
C. delicious

4. You should __________ a doctor.
A. take
B. bring
C. see

5. Young children can’t go to school themselves _____________ there are many risks on the way. 
A. because
B. although
C. therefore

III. Circle the correct answer. (2.5pts)
1. Jessica has an earache. She (should / shouldn’t) see a doctor.
2. I broke my arm. The doctor said I (should / shouldn’t) rest for a week.
3. You look exhausted. (Should / Why not) get some rest?
4. The baby is sleeping, so we (should / shouldn’t) make any noise.
5. (Should / Why don’t) we ask someone for help?

IV. Find and correct the mistakes (3pts)

1. We need some fork to eat.

2. Let’s get any bread.

3. I usually go to school by foot.

4. What does Jim likes to do? 

Đáp án và lời giải chi tiết Đề tiếng Anh lớp 7 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 5

I.
1. D.
Chọn lipstick (son môi) vì burger (bánh mì kẹp thịt), pasta (mì ống hoặc nui), noodles (mì) đều là đồ ăn.
2. A.
Chọn breathtaking (hấp dẫn) là tính từ còn chatting (việc trò chuyện), dancing (việc nhảy), skating (việc trượt băng) đều là danh từ.
3. B.
Chọn fridge (tủ lạnh) vì knife (dao), napkin (khăn ăn), plate (đĩa) đều là đồ dùng trong bữa ăn.
4. A.
Chọn challenging (thử thách) là tính từ còn dancing (việc nhảy), chatting (việc trò chuyện), cooking (việc nấu ăn) đều là danh từ.

II.
1. B
– “any” được dùng trong câu phủ định
– There aren’t any plates on the table. (Không có bất kỳ đĩa nào trên bàn.)
2. A
– So sánh nhất với tình từ có đuôi “y” (busy): chuyển “y” thành “I” và thêm “est”
– Ho Chi Minh city is one of the busiest cities in Vietnam. (Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố sầm uất nhất Việt Nam.)
3. B
affordable = cheap
Prices in stalls is usually more affordable than shopping malls. (Giá cả trong các quầy hàng thường phải chăng hơn các trung tâm mua sắm.)
4. C
You should see a doctor. (Bạn nên đi khám bác sĩ.)
5. A
Young children can’t go to school themselves because there are many risks on the way. (Trẻ nhỏ không thể tự đến trường vì có nhiều rủi ro trên đường đi.)

III.
1. should 
Jessica has a earache. She should see a doctor. (Jessica bị đau tai. Cô ấy nên đi khám bác sĩ.)
2. should 
I broke my arm. The doctor said I should rest for a week. (Tôi bị gãy tay. Bác sĩ nói tôi nên nghỉ ngơi một tuần.)
3. Why not
– Why not + Vo…?
– You look exhausted. Why not get some rest? (Bạn trông thật mệt mỏi. Tại sao bạn không nghỉ ngơi một chút?)
4. shouldn’t
The baby is sleeping, so we shouldn’t make any noise. (Em bé đang ngủ, vì vậy chúng ta không nên làm ồn.)
5. Why don’t
– Why don’t + S + Vo
– Why don’t we ask someone for help? (Tại sao chúng ta không nhờ ai đó giúp đỡ?)

IV.
1. Lỗi sai: fork, sửa thành: forks vì some + danh từ số nhiều đếm được hoặc danh từ không đếm được
– We need some forks to eat. (Chúng ta cần một số nĩa để ăn.)

2. Lỗi sai: any, sửa thành: some vì “any” chỉ dùng trong câu phủ định, câu khẳng định dùng “some”
– Let’s get some bread. (Hãy lấy ít bánh mì)

3. Lỗi sai: by, sửa thành: on vì đi bằng chân là “on foot”
– I usually go to school on foot. (Tôi thường đi bộ tới trường.)

4. . Lỗi sai: likes, sửa thành: like vì trong câu phủ định: What + does + S + Vo …?
– What does Jim like to do? (Jim muốn làm gì?)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 giữa kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 6

Đề Thi thuộc bộ sách Explore English. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question. (2pts)

1.
A. Muscle
B. Remove
C. Reduce
D. Avoid

2.
A. Bread
B. Cookie
C. Juice
D. Burger

3.
A. Earache
B. Pandemic
C. Backache
D. Stomachache
4.
A. Foot
B. Leg
C. Arm
D. Sick

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)

1. I would like _____________ Bánh mì with meatballs.
A. eat

B. to eat

C. eating

2. During the rush hours, the street is _____ than normal.

A. more crowded                
B. more noisy             
C. more expensive
3. You look tired. You should _______ some medicine.
A. drink
B. make
C. take

4. I’m very worried __________ the coming examination.

A. with
B. about
C. to

5. lt is not easy _____________ this problem. 

A. solve
B. to solve
C. solving
III. Find and correct the mistakes (2.5pts)

1. I had bread in breakfast.

2. Let’s get any cookies.

3. There isn’t any milk on the fridge.

4. Laughter is good with your mental health.
5. Are there any orange juice on the table?

IV. Circle the correct word in each sentence. (3pts)

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 6 1c
đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 6 2c
đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 6 3c
đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 6 4c
đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 6 5c
đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 6 6c

1. He has a (backache / headache).
2. She (broke / cut) her arm while climbing.
3. Mina has a (sore throat/ stomach ache).
4. John (hurt / cut) his hand.
5. Tom (hurt / broke) his leg when he fell off his bike.
6. My sister has a (earache / stomach ache).

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 giữa kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 6

I.
1. A.
Chọn muscle (cơ bắp) là danh từ còn remove (loại bỏ), reduce (giảm), avoid (tránh) đều là động từ.
2. C.
Chọn juice (nước ép) là nước uống còn bread (bánh mì), cookie (bánh quy), burger (bánh mì kẹp thịt) đều là đồ ăn.
3. B.
Chọn pandemic (bệnh dịch) vì earache (đau tai), backache (đau lưng), stomachache (đau bụng) đều là các loại bệnh cụ thể trên cơ thể người.
4. D.
Chọn sick (ốm) vì foot (bàn chân), leg (chân), arm (cánh tay) đều là bộ phận trên cơ thể.

II.
1. B
– would like + to V
– I would like to eat Bánh mì with meatballs. (Tôi muốn ăn Bánh mì với thịt viên.)
2. A
– so sánh hơn với tính từ dài (crowded): more + tính từ dài
– During the rush hours, the street is more crowded than normal. (Vào những giờ cao điểm, đường phố đông đúc hơn bình thường.)
3. C
You look tired. You should take some medicine. (Bạn trông có vẻ mệt mỏi. Bạn nên uống thuốc.)
4. B
I’m very worried about the coming examination. (Tôi rất lo lắng về lần khám sắp tới.)
5. B
lt is not easy to solve this problem. (Không dễ dàng giải quyết vấn đề này.)

III.
1. Lỗi sai: in, sửa thành: for.
I had bread for breakfast. (Tôi đã ăn bánh mì cho bữa sáng.)

2. Lỗi sai: any, sửa thành: some.
Let’s get some cookies. (Hãy lấy một ít cookie.)🡪 Câu khẳng định nên không dùng “any”

3. Lỗi sai: aren’t, sửa thành: isn’t
There isn’t any milk in the fridge. (Không có sữa trong tủ lạnh.) 🡪 “milk” không đếm được nên dùng tobe “is”

4. Lỗi sai: with, sửa thành: for
Laughter is good for your mental health. (Tiếng cười tốt cho sức khỏe tinh thần của bạn.)

5. Lỗi sai: Are, sửa thành: Is
Is there any orange juice on the table? (Trên bàn có nước cam không?)

IV.
1. headache
He has a headache. (Anh ấy bị đau đầu.)
2. broke
She broke her arm while climbing. (Cô ấy bị gãy tay khi đang leo trèo.)
3. sore throat
Mina has a sore throat. (Mina bị đau họng)
4. cut
John cut his hand. (John cắt vào tay anh ấy)
5. broke
Tom broke his leg when he fell off his bike. (Tom bị gãy chân khi ngã xe.)
6. stomachache
My sister has a stomachache. (Em gái tôi bị đau bụng.)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Đề thi môn tiếng anh lớp 7 giữa kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 7

Đề Thi thuộc bộ sách Explore English. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question. (2pts)

1.
A. Fork
B. Spoon
C. Fridge
D. Bowl

2.
A. Running
B. Practicing 
C. Challenging
D. Working 

3.
A. Back
B. Foot
C. Arm
D. Cough
4.
A. Expert
B. Research
C. Doctor
D. Laughter

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)

1. There ____________ any glasses in the sink.
A. isn’t
B. aren’t
C. be

2. Kane promised ____________ some cookies for us.
A. bring
B. to bring
C. bringing 

3. __________ don’t you drink some tea?
A. What
B. Why
C. Which

4. Research shows that laughing 100 times is ______________ riding a bike for 15 minutes.
A. better
B. as good as
C. the best

5. Is there ___________ milk in the fridge? – No, there isn’t. 
A. any
B. many
C. some

III. Write the correct words to complete the phrases. (3pts)

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 7 1d

1.h _ _ _

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 7 2d

2.f _ _ _

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 7 3d

3.k _ _ _

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 7 4d

4. b _ _ _ _

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 7 5d

5. p _ _ _ _

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 7 6d

6. l _ _

III. Circle the correct answer. (2.5pts)

1. I (listen / am listening) to music now.

2. Mai (does / is doing) exercises every day.

3. Mina (studies / is studying) English at present.

4. We often (practice / are practicing) the piano on Sunday mornings.

5. Mika usually (plays / is playing) football with his friends after school.

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi môn tiếng anh lớp 7 giữa kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 7

I.
1. C.
Chọn fridge (tủ lạnh) vì fork (cái nĩa), spoon (cái muỗng), bowl (cái bát) đều là đồ dùng trong bữa ăn.
2. C.
Chọn challenging (thử thách) là tính từ còn running (việc chạy), practicing (việc thực hành), working (sự làm việc) đều là danh từ.
3. A.
pedestrian /pəˈdestriən/, review /rɪˈvjuː/, enjoyable /ɪnˈdʒɔɪəbl/, describe /dɪˈskraɪb/
4. D.
Chọn cough (ho) vì back (lưng), foot (bàn chân), arm (cánh tay) đều là bộ phận trên cơ thể.

II.
1. A
– “glasses” là danh từ số nhiều nên mình dùng tobe “are”
– There aren’t any glasses in the sink. (Không có bất kỳ cái ly nào trong bồn rửa.)
2. B
– promise (hứa) + to V
– Kane promised to bring some cookies for us. (Kane hứa sẽ mang một số bánh quy cho chúng tôi.)
3. B
– Câu đề nghị “Why don’t you / we …?”
– Why don’t you drink some tea? (Tại sao bạn không uống một chút trà?)
4. B
– So sánh bằng: S + be + as + tính từ + as
– Research shows that laughing 100 times is as good as riding a bike for 15 minutes. (Nghiên cứu cho thấy cười 100 lần cũng tốt bằng đạp xe trong 15 phút.)
5. A
– “any” được dùng trong câu hỏi
– Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t. (Có sữa trong tủ lạnh không? – Không, không có.)

III.
1. hand (bàn tay)
2. fork (cái nĩa)
3. knee (đầu gối)
4. bread (bánh mì)
5. pasta (mì, nui)
6. leg (chân)

IV.
1. am listening
– “now” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are + Ving. Chủ ngữ “I” đi với “am”.
– I am listening to music now. (Bây giờ tôi đang nghe nhạc.)

2. does
– “every day” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: S + V(s,es). Chủ ngữ “Mai” là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên đi với động từ thêm “es”.
– Mai does exercises every day. (Mai tập thể dục mỗi ngày.)

3. is studying
– “at present” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are + Ving. Chủ ngữ “Mina” là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên đi với “is.
– Mina is studying English at present. (Mina hiện đang học tiếng Anh.)

4. practice 
– “often” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: S + V(s,es). Chủ ngữ “We” là chủ ngữ ngôi thứ nhất số nhiều nên đi với động từ nguyên mẫu.
We often practice the piano on Sunday mornings. (Chúng tôi thường tập đàn vào sáng chủ nhật.)

5. plays 
– “usually” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: S + V(s,es). Chủ ngữ “Mika” là chủ ngữ ngôi ba số ít nên đi với động từ thêm “s”.
– Mika usually plays football with his friends after school. (Mika thường chơi đá bóng với bạn bè sau giờ học.)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 8

Đề Thi thuộc bộ sách Explore English. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question. (2pts)

1.
A. Backache
B. Medicine
C. Headache
D. Cough
2.
A. Journey
B. Unusual
C. Wooden
D. Breathtaking
3.
A. Fruit
B. Glass
C. Salad
D. Vegetables
4.
A. Remove
B. Disease
C. Pandemic
D. Illness

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)

1. There is _______ milk in the fridge.
A. any

B. some

C. more

2. I _____ my hand yesterday while cooking.
A. cut

B. hurt

C. broke 

3. Why don’t you _______ some rest?
A. do
B. make
C. take

4. You should ____________ some medicine.

A. do
B. make
C. take

5. Do you usually go by bus, by car, or ____________ foot? 

A. by
B. on
C. with

III. Write the correct words to complete the phrases. (2.5pts)

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 8 1e

1.h _ _ d _ _ _ _

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 8 2e

2.s _ _ m _ _ _     _ _ _ e

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 8 3e

3.b _ _ _ _ _ _ e

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 8 4e

4.e _ r _ _ _ _

đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 đề 8 5e

5.c _ _ _ _

IV. Find and correct the mistakes (3pts) 

1. We didn’t get some bread for the breakfast.

2. There isn’t any forks on the tables.

3. I often plays chess at my grandpa’s house on Saturday mornings.

4. I go to school on seven o’clock.

5. I walk away supermarket every day. 

6. The children shouldn’t watches TV all day. 

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi tiếng anh lớp 7 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 8

I.
1. B.
Chọn medicine (thuốc) vì backache (đau lưng), headache (đau đầu), cough (ho) đều là các loại bệnh.
2. A.
Chọn journey (chuyến đi) là danh từ còn unusual (bất thường), wooden (làm bằng gỗ), breathtaking (hấp dẫn) đều là tính từ.
3. B.
Chọn glass (ly nước) vì fruit (trái cây), salad (sa lát), vegetables (rau củ) đều là các loại đồ ăn, thức uống từ thực vật.
4. A.
Chọn remove (loại bỏ) là động từ còn disease (bệnh tật), pandemic (dịch bệnh), illness (bệnh) đều là danh từ.

II.
1. B
– “some” được dùng trong câu khẳng định.
– There is some milk in the fridge. (Có một ít sữa trong tủ lạnh.)
2. A
I cut my hand yesterday while cooking. (Hôm qua tôi bị đứt tay khi đang nấu ăn.)
3. C
– Câu đề nghị: Why don’t you + Vo…?
– Why don’t you take some rest? (Tại sao bạn không nghỉ ngơi một chút?)
4. C
You should take some medicine. (Bạn nên uống thuốc.)
5. B
– go on foot: đi bộ
– Do you usually go by bus, by car, or on foot? (Bạn thường đi bằng xe buýt, ô tô hay đi bộ?)

III.
1. headache (đau đầu)
2. stomach ache (đau bụng)
3. backache (đau lưng)
4. earache (đau tai)
5. cough (ho)

IV.
1. Lỗi sai: some, sửa thành: any. Câu phủ định dùng “any”, some dùng trong câu khẳng định
We didn’t get any bread for the breakfast. (Chúng tôi không có bất kỳ cái bánh mì nào cho bữa sáng.)

2. Lỗi sai: isn’t, sửa thành: aren’t. “forks” là danh từ số nhiều nên dùng tobe “are”
There aren’t any forks on the tables. (Không có bất kỳ cái nĩa nào trên bàn.)

3. Lỗi sai: plays, sửa thành: play. “I” là chủ ngữ ngôi thứ nhất nên đi với động từ nguyên mẫu.
I often play chess at my grandpa’s house on Saturday mornings. (Tôi thường chơi cờ ở nhà ông nội vào sáng thứ Bảy.)

4. Lỗi sai: on, sửa thành: at. “at” đi với giới từ chỉ thời gian.
I go to school at seven o’clock. (Tôi đi học lúc 7 giờ.)

5. Lỗi sai: away, sửa thành: past. “walk past”: đi ngang qua
I walk past supermarket every day. (Tôi đi bộ qua siêu thị mỗi ngày.)

6. Lỗi sai: watches, sửa thành: watch. Động từ khiếm khuyết: should/shouldn’t + Vo
The children shouldn’t watch TV all day. (Trẻ em không nên xem TV cả ngày.)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Bình luận đã bị đóng.