Đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm học 2022-2023 có đáp án

Giải đề thi -
Đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm học 2022-2023

Tổng hợp các bộ đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm học 2022-2023 có đáp án thuộc bộ sách Global Success. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

Đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm học 2022-2023 có đáp án – Đề 1

Đề Thi thuộc bộ sách Global Success. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Circle the correct answer. Which word is different? (2pts)
1.
A. absolutely
B. accent
C. native
D. language
2.
A. illustrate
B. visual
C. international
D. symbolize
3.
A. presentation
B. severe
C. eruption
D. demography
4.
A. promote
B. continent
C. forest
D. volcanic

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)

1. If they had a lot of money now, they __________ a new car.

A. will buy

B. buy

C. would buy

2. There ___________ any milk in the fridge yesterday.
A. was

B. wasn’t

C. were

3. I’ve come up __________ an idea about the next project.

A. with
B. about                      
C. to

4. The sun __________ in the east.

A. rises
B. rose
C. will rise

5. I found it _______ to understand the math problem.

A. difficult
B. difficulty
C. difficulty

III. Put the verbs in brackets into the correct form.  (2.5pts)
1. If we use recycled products more, we (help) __________ protect the Earth.

2. If people (travel)                   to work by bus, they will contribute to the decrease of air pollution.

3. A new mall (build) ___________ in the town every year.

4. Goods will (deliver) ________ later this afternoon.
5. He (drive) ________ to the office every day.

IV. Match the words/ phrases with the pictures. (3pts)

đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm 2022 2023 đề 1 1a

1. ____________________

đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm 2022 2023 đề 1 2a

2. ____________________

đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm 2022 2023 đề 1 3a

3. ____________________

đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm 2022 2023 đề 1 4a

4. ____________________

đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm 2022 2023 đề 1 5a

5. ____________________

đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm 2022 2023 đề 1 6a

6. ____________________

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm học 2022-2023 – Đề 1

I.
1. C.
absolutely /ˈæbsəluːtli/, accent /ˈæksent/, native /ˌneɪ.t̬ɪv/, language /ˈlæŋgwɪʤ/
2. D.
illustrate /ˈɪləstreɪt/, visual /ˈvɪzjʊəl/, international /ˌɪntəˈnæʃnəl/, symbolize /’simbəlaiz/
3. A.
presentation /ˌpreznˈteɪʃn/, severe /sɪˈvɪə(r)/, eruption /ɪˈrʌpʃən/, demography /dɪˈmɒɡrəfi/
4. A.
promote /prəˈməʊt/, continent /ˈkɒntɪnənt/, forest /ˈfɒrɪst/, volcanic /vɒlˈkænɪk/

II.
1. C
– Câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed, S + would + Vo
– If they had a lot of money now, they would buy a new car. (Nếu bây giờ có nhiều tiền, họ sẽ mua một chiếc ô tô mới.)
2. B
– “any” là dấu hiệu nhận biết của câu phủ định và “milk” là danh từ không đếm được nên dùng “wasn’t”
– There wasn’t any milk in the fridge yesterday. (Hôm qua không có sữa trong tủ lạnh.)
3. A
– come up with: nảy sinh ra ý tưởng mới
– I’ve come up with an idea about the next project. (Tôi đã nảy ra một ý tưởng về dự án tiếp theo.)
4. A
– Hiện tại đơn dùng để diễn tả những chân lý, sự thật: S + V(s,es)
– The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở phía đông.)
5. A
– S + find/found + it + Adj
– I found it difficult to understand the math problem. (Tôi cảm thấy bài toán khó hiểu.)

III.
1. will help
– Câu điều kiện loại 1: If + S + V(s, es), S + will+ Vo
– If we use recycled products more, we will help protect the Earth. (Nếu chúng ta sử dụng các sản phẩm tái chế nhiều hơn, chúng ta sẽ góp phần bảo vệ Trái đất.)

2. travel
– Câu điều kiện loại 1: If + S + V(s, es), S + will+ Vo
– If people travel to work by bus, they will contribute to the decrease of air pollution. (Nếu mọi người đi làm bằng xe buýt, họ sẽ góp phần làm giảm ô nhiễm không khí.)

3. is built
– “every year” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn nên ta dùng câu bị động ở thì hiện tại đơn: S + am/is/are + V3; chủ ngữ “A new mall” là danh từ số ít nên dùng tobe “is”
– A new mall is built in the town every year. (Một trung tâm mua sắm mới được xây dựng trong thị trấn hàng năm.)

4. will be delivered
– Câu bị động ở thì tương lai đơn: S + will + be + V3
– Goods will be delivered later this afternoon. (Hàng sẽ được giao vào cuối giờ chiều nay.)
5. drives
– “every day” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: S + V(s,es)

– He drives to the office every day. (Anh ấy lái xe đến văn phòng mỗi ngày.)

IV.
1. typhoon (bão nhiệt đới) 
2. aquatic animals (động vật biển)
3. sewage (nước thải)
4. air pollution (ô nhiễm không khí)
5. flood (lũ lụt)
6. poison (chất độc)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Đề tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 2

Đề Thi thuộc bộ sách Global success. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question. (2pts)

1.
A. waste
B. radioactive
C. aquatic
D. state

2.
A. pollute
B. contaminate
C. official
D. monument

3.
A. refugee
B. debate
C. severe
D. explore

4.
A. diverse
B. brigade
C. injured
D. illusion

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)

1. If I were you, I ___________ at home now.
A. will stay
B. won’t stay
C. wouldn’t stay

2. How about ___________ a presentation about air pollution?
A. give
B. to give
C. giving

3. I __________ to music at the moment. 
A. listen
B. am listening
C. listened

4. China is famous for its rich culture as well as its amazing natural beauty.
A. well-known
B. good
C. known

5. Is there ___________ milk in the fridge? – No, there isn’t. 
A. any
B. many
C. some

III. Match the words with the definitions. (3pts)

Words Definitions
1. legend (n)a. the air, water, and land in or on which people, animals, and plants live
2. accent (n)b. having or allowing you to see beautiful natural features
3. damage (v)c. stand for or represent in the manner of a symbol
4. environment (n)d. a special emphasis given to a particular syllable in a word, word in a sentence, or note in a set of musical notes
5. symbolize (v)e. a very old story or set of stories from ancient times that people tell about a famous event or person
6. scenic (adj)f. to harm or spoil something

IV. Complete the sentences. (2.5pts)

1. The _________ chemical waste is dumped into the river.

2. If we _______ the air, more people will have breathing problems.
3. The statue of liberty became an ________ of freedom and of the United States.

4. Vietnam is known for being a popular tourist destination because of its ________ beaches, its culture, amazing food and friendly people.

5. Australians are                    of English because they use it as their mother tongue.

Đáp án và lời giải chi tiết Đề tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 2

I.
1. C.
waste /weɪst/, radioactive /ˌreɪdɪəʊˈæktɪv/, aquatic /əˈkwætɪk/, state /steɪt/
2. D.
pollute /pəˈluːt/, contaminate /kənˈtæmɪneɪt/, official /əˈfɪʃəl/, monument /ˈmɒnjumənt/
3. A.
refugee /ˌrefjuˈdʒiː/, debate /dɪˈbeɪt/, severe /sɪˈvɪə(r)/, explore /ɪkˈsplɔː(r)/,
4. A.
diverse /daɪˈvɜːs/, brigade /brɪˈɡeɪd/, injured /ˈɪndʒəd/, illusion /ɪˈluːʒn/

II.
1. C
– Câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed, S + would + Vo
– If I were you, I would stay at home now. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ ở nhà ngay bây giờ.)
2. C
– How about + Ving…?
– How about giving a presentation about air pollution? (Về việc thuyết trình về ô nhiễm không khí thì sao?)
3. B
– “at the moment” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are + Ving
– I am listening to music at the moment. (Hiện tại tôi đang nghe nhạc.)
4. A
– famous = well-known: nổi tiếng
– China is famous for its rich culture as well as its amazing natural beauty. (Trung Quốc nổi tiếng với nền văn hóa phong phú cũng như vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú.)
5. A
– “any” được dùng trong câu hỏi
– Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t. (Có sữa trong tủ lạnh không? – Không, không có.)

III.
1 – e.
legend: a very old story or set of stories from ancient times that people tell about a famous event or person (truyền thuyết: một câu chuyện rất cổ hoặc tập hợp các câu chuyện từ thời cổ đại mà mọi người kể về một sự kiện hoặc con người nổi tiếng)
2 – d.
accent: a special emphasis given to a particular syllable in a word, word in a sentence, or note in a set of musical notes (trọng âm: sự nhấn mạnh đặc biệt dành cho một âm tiết cụ thể trong một từ, từ trong một câu hoặc nốt trong một tập hợp các nốt nhạc)
3 – f.
damage: to harm or spoil something (thiệt hại: làm tổn hại hoặc làm hỏng cái gì đó)
4 – a.
environment: the air, water, and land in or on which people, animals, and plants live (môi trường: không khí, nước và đất mà con người, động vật và thực vật sống trên đó)
5 – c.
symbolise: stand for or represent in the manner of a symbol (tượng trưng: đại diện, mang tính biểu tượng)
6 – b.
scenic: having or allowing you to see beautiful natural features (cảnh đẹp: cho phép bạn nhìn thấy các đặc điểm tự nhiên tuyệt đẹp)

IV.
1. poisonous (chất độc)
The poisonous chemical waste is dumped into the river. (Chất thải hóa học độc hại được đổ xuống sông.)

2. pollute (làm ô nhiễm)
If we pollute the air, more people will have breathing problems. (Nếu chúng ta làm ô nhiễm không khí, nhiều người sẽ gặp vấn đề về hô hấp.)
3. icon (biểu tượng)
The statue of liberty became an icon of freedom and of the United States. (Tượng nữ thần tự do đã trở thành một biểu tượng của tự do và của Hoa Kỳ.)

4. scenic (cảnh đẹp)
Vietnam is known for being a popular tourist destination because of its scenic beaches, it’s culture, amazing food and friendly people. (Việt Nam được biết đến là một điểm đến du lịch nổi tiếng vì những bãi biển đẹp, văn hóa, ẩm thực tuyệt vời và con người thân thiện.)

5. native speakers (người bản ngữ)
Australians are native speakers of English because they use it as their mother tongue. (Người Úc là người bản ngữ nói tiếng Anh vì họ sử dụng nó như tiếng mẹ đẻ.)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Đề thi tiếng anh lớp 8 giữa kì 2 năm học 2022-2023 có đáp án – Đề 3

Đề Thi thuộc bộ sách Global Success. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Circle the correct answer. Which word is different? (1pt)
1.
A. pollute
B. earplug
C. substance
D. summer
2.
A. permanent
B. affect
C. cholera
D. absolutely
II. Choose the word that has main stress placed differently from the others. (1 pt)

1.
A. scenic
B. refugee
C. continent
D. victim
2.
A. tsunami
B. tornado
C. volcanic
D. climate

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)

1. Their house _____________ next year.
A. will be builded
B. will built
C. will be built
2. An earthquake ___________ the north-east of Japan last Monday.
A. strike
B. struck
C. striked
3. A severe drought ____________ affected a large area in Long An province in early 2013.
A. serious
B. seriously
C. seriousity
4. The victims of the flood ___________ with food and water by the rescue team.
A. are provided
B. will be provide
C. were provided
5. The water is polluted, ________ fish can’t live.
A. so
B. since
C. due to

III. Rewrite the following sentences that keep the same meaning.  (2.5pts)
1. A famous artist painted the picture. (passive voice)
2. People get more diseases. The water is contaminated. (due to)
3. People throw rubbish into the river. The river is polluted. (so)
4. My sister is preparing a big meal. (passive voice)
5. Mary had a stomach ache because she ate too much. (since)

IV. Match the words/ phrases with the pictures. (3pts)

đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm 2022 2023 đề 3 1b

1.____________________

đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm 2022 2023 đề 3 2b

2.____________________

đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm 2022 2023 đề 3 3b

3.____________________

đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm 2022 2023 đề 3 4b

4.____________________

đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm 2022 2023 đề 3 5b

5.____________________

đề thi tiếng anh lớp 8 giữa học kì 2 năm 2022 2023 đề 3 6b

6.____________________

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi tiếng anh lớp 8 giữa kì 2 năm học 2022-2023 – Đề 3

I.
1. A.
pollute /pəˈluːt/, earplug /ˈɪəplʌɡ/, substance /ˈsʌbstəns/, summer /ˈsʌmə/
2. D.
permanent /ˈpɜːmənənt/, affect /əˈfekt/, cholera /ˈkɒlərə/, absolutely /ˈæbsəluːtli/

II.
1. B.
scenic /ˈsiːnɪk/, refugee /ˌrefjuˈdʒiː/, continent /ˈkɒntɪnənt/, victim /ˈvɪktɪm/
🡪 scenic, continent, victim nhấn âm 1 còn refugee nhấn âm 3
2. D.
tsunami /tsuːˈnɑːmi/, tornado /tɔːˈneɪdəʊ/, volcanic /vɒlˈkænɪk/, climate /ˈklaɪmət/
🡪 tsunami, tornado, volcanic nhấn âm 2 còn climate nhấn âm 1

III.
1. C.
– Câu bị động ở thì tương lai đơn: S + will + be + V3
– Their house will be built next year. (Ngôi nhà của họ sẽ được xây dựng vào năm tới.)
2. B.
– “last Monday” là dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn: S + V2/ed
– An earthquake struck the north-east of Japan last Monday. (Một trận động đất đã xảy ra ở phía đông bắc Nhật Bản vào thứ Hai tuần trước.)
3. B.
– Adv (seriously) + Verb (affect)
– A severe drought seriously affected a large area in Long An province in early 2013. (Một đợt hạn hán nghiêm trọng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến một vùng rộng lớn ở tỉnh Long An vào đầu năm 2013.)
4. C.
– Việc tặng đồ ăn đã xảy ra nên mình chia thì quá khứ đơn
– Câu bị động ở thì quá khứ đơn: S + was/were + V3, vì “The victims of the flood” là danh từ số nhiều nên mình dùng tobe “were”
– The victims of the flood were provided with food and water by the rescue team. (Các nạn nhân của trận lũ được đội cứu hộ cung cấp thức ăn và nước uống.)
5. A.
The water is polluted, so fish can’t live. (Nước bị ô nhiễm nên cá không sống được.)

IV.
1. The picture was painted by a famous artist.
– Câu bị động ở thì quá khứ đơn: S + was/were + V3 + (by someone), vì “The picture” là chủ ngữ số ít nên dùng tobe “was”
2. People get more diseases due to the contaminated water.
– Công thức: due to (do, vì) + Noun phase
3. People throw rubbish into the river so the river is polluted.
– “so”: vì vậy dùng để nối 2 mệnh đề chỉ nguyên nhân – kết quả
4. A big meal is being prepared by my sister.
– Câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are + being + V3, vì “A big meal” là chủ ngữ số ít nên dùng tobe “is”
5. Mary had a stomach ache since she ate too much.
– since = because: bởi vì
V.
1. tsunami (sóng thần)
2. continent (lục địa)
3. storm (bão)
4. monument (tượng đài)
5. herbicide (thuốc diệt cỏ)
6. raincoat (áo mưa)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Đề thi anh văn lớp 8 giữa học kì 2 năm học 2022-2023 có đáp án – Đề 4

Đề Thi thuộc bộ sách Global success. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question. (1pt)

1.
A. illustrate
B. billboard
C. herbicide
D. discharge

2.
A. resident
B. environment
C. accent
D. spectacular

II. Choose the word that has main stress placed differently from the others. (1 pt)

1.
A. monument
B. station
C. debate
D. homeless
2.
A. promote
B. diverse
C. explore
D. spacious

III. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)

1. A number of people were ________ injured in the flood.
A. serious
B. seriously
C. seriousity

2. The villagers were advised __________ at home during the storm.
A. stay
B. to stay
C. staying

3. When I was young, I ___________ to the zoo by my parents.
A. took
B. will be taken
C. was taken

4. Oil spills from ships in oceans ___________ the death of many aquatic animals and plants.
A. so
B. lead to
C. due to

5. If I ___________ you, I would look for a new place to live.
A. were
B. am
C. will be

IV. Match the words with the definitions. (3pts)

WordsDefinitions
1. emergency (n)a. a sudden violent movement of the earth’s surface, sometimes causing great damage
2. essential (n)b. a long period when there is little or no rain
3. earthquake (n)c. to say that an event or action will happen in the future
4. drought (n)d. something dangerous or serious, such as an accident, that happens suddenly or unexpectedly 
5. predict (v)e. a harmful substance that causes pollution
6. pollutant (n)f. necessary or needed

V. Complete the sentences. (2.5pts)

1. The storm can cause serious __________ to property and human.

2. When the storm started, they took ____________ in a cave.

3. This river will soon be __________ if people keep dumping waste into it. 

4. If the drinking water is untreated, an outbreak of ____________ may happen.

5. In summer, children often take part in a local or international ___________.

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi anh văn lớp 8 giữa học kì 2 năm học 2022-2023 – Đề 4

I.
1. C.
illustrate /ˈɪləstreɪt/, billboard /ˈbɪlbɔːd/, herbicide /ˈhɜːbɪsaɪd/, discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/
2. B.
resident /ˈrezɪdənt/, environment /ɪnˈvaɪərənmənt/, accent /ˈæksent/, spectacular /spekˈtækjələ(r)/

II.
1. C
monument /ˈmɒnjumənt/, station /ˈsteɪʃən/, debate /dɪˈbeɪt/, homeless /ˈhəʊmləs/
🡪 monument, station, homeless nhấn âm 1, còn debate nhấn âm 2
2. D
promote /prəˈməʊt/, diverse /daɪˈvɜːs/, explore /ɪkˈsplɔː(r)/, spacious /ˈspeɪʃəs/
🡪 promote, diverse, explore nhấn âm 2, còn spacious nhấn âm 1

III.
1.
– be + Adv + Adj
– A number of people were seriously injured in the flood. (Một số người bị thương nặng trong lũ lụt.)
2. B.
– be advised + to V
– The villagers were advised to stay at home during the storm. (Dân làng được khuyên nên ở nhà trong suốt cơn bão.)
3. C.
– “When I was young” là dấu hiệu thì quá khứ đơn, câu bị động thì quá khứ đơn: S + was/were + V3, vì “I” là chủ ngữ ngôi thứ nhất số ít nên mình dùng tobe là “was”
– When I was young, I was taken to the zoo by my parents. (Khi tôi còn nhỏ, tôi đã được bố mẹ đi chơi ở sở thú.)
4. B.
– lead to: dẫn tới
– Oil spills from ships in oceans lead to the death of many aquatic animals and plants. (Sự cố tràn dầu từ các con tàu trên đại dương dẫn đến cái chết của nhiều loài động vật và thực vật thủy sinh.)
5. A.
– Câu điều kiện loại 2: dùng để nói về điều kiện không có thật, hoặc trái với thực tế ở hiện tại.
– If + S + V-ed / V2, S + would / could / should + Vo
– If I were you, I would look for a new place to live.

IV.
1 – d.
emergency: something dangerous or serious, such as an accident, that happens suddenly or unexpectedly (khẩn cấp: một cái gì đó nguy hiểm hoặc nghiêm trọng, chẳng hạn như một tai nạn, xảy ra đột ngột hoặc bất ngờ)
2 – f.
essential: necessary or needed (thiết yếu: cần thiết)
3 – a.
earthquake: a sudden violent movement of the earth’s surface, sometimes causing great damage (động đất: một chuyển động dữ dội đột ngột của bề mặt trái đất, đôi khi gây ra thiệt hại lớn)
4 – b.
drought: a long period when there is little or no rain (hạn hán: một thời gian dài có ít hoặc không có mưa)
5 – c.
predict: to say that an event or action will happen in the future (dự đoán: nói về một sự kiện hoặc hành động sẽ xảy ra trong tương lai)
6 – e.
pollutant: a harmful substance that causes pollution (chất gây ô nhiễm: một chất có hại gây ô nhiễm)

V.
1. damage (gây thiệt hại)
The storm can cause serious damage to property and human. (Bão có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và con người.)

2. shelter (nơi ẩn náu)
When the storm started, they took shelter in a cave. (Khi cơn bão bắt đầu, họ trú ẩn trong một hang động.)

3. polluted (bị ô nhiễm)
This river will soon be polluted if people keep dumping waste into it. (Con sông sẽ sớm bị ô nhiễm nếu con người tiếp tục xả rác thải xuống.)

4. cholera (dịch tả)
If the drinking water is untreated, an outbreak of cholera may happen. (Nếu nước uống không được qua xử lý, dịch tả sẽ bùng phát.)

5. summer camp (trại hè)
In summer, children often take part in a local or international summer camp. (Vào mùa hè, trẻ em thường tham gia trại hè trong và ngoài nước.)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Tiếng anh 8 đề thi giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 5

Đề Thi thuộc bộ sách Global Success. Đề thi giúp học sinh tổng hợp kiến thức trong suốt một học kì qua, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề và phân tích đề cho học sinh.

I. Circle the correct answer. Which word is different? (1pt)
1.
A. presentation
B. expose
C. questionnaire
D. pesticide
2.
A. contaminate
B. constant
C. pollute
D. symptom

II. Choose the word that has main stress placed differently from the others. (1 pt)
1.
A. garment
B. territory
C. injured
D. erupt
2.
A. natural
B. supply
C. equipment
D. eruption

II. Choose the word or phrase that best completes each sentence below. (2.5pts)

1. ______________, the ground started moving.
A. Sudden
B. Suddenly
C. Unsuddenly

2. Several tropical storms ___________ our country recently.
A. struck
B. have struck
C. are striking

3. If there _______ no fresh water in the world, what would happen?
A. was
B. were                      
C. will be

4. There __________ any markets near my house.
A. are
B. aren’t
C. is

5. The sun ___________ in the west.
A. set
B. sets
C. will set

III. Put the verbs in brackets into the correct form.  (2.5pts)
1. If we don’t act soon, we lose / will lose that forest in the near future.
2. If there was / were no water and air, there would be no life on earth. 
3. They watch / aren’t watching TV at present.
4. The flight starts / are starting at 10 am tomorrow.
5. I often went / go to school on foot.

IV. Match the words/ phrases with the pictures. (3pts)

1. Most people had left before the volcano ___________.
2. Emergency workers ___________the village when the river flooded the area.
3. Floods, tsunamis, droughts are examples of ___________.
4. English is an ___________language in countries like India, Malaysia and Singapore.
5. Mid-Autumn Festival ___________on the 15th day of the 8th lunar month.
6. Vietnam is an interesting place to visit with its rich ___________. 

Đáp án và lời giải chi tiết Tiếng anh 8 đề thi giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 5

I.
1. B.
presentation /ˌpreznˈteɪʃn/, expose /ik’spəʊz/, questionnaire /ˌkwestʃəˈneə(r)/. pesticide /ˈpestɪsaɪd/
2. B.
contaminate /kənˈtæmɪneɪt/, constant /ˈkɒnstənt/, pollute /pəˈluːt/, symptom /ˈsɪmptəm/

II.
1. D.
garment /ˈɡɑːmənt/, territory /ˈterətri/, injured /ˈɪndʒəd/, erupt /ɪˈrʌpt/
🡪 garment, territory, injured nhấn âm 1, còn erupt nhấn âm 2
2. A.
natural /’næt∫rəl/, supply /səˈplaɪ/, equipment /ɪˈkwɪpmənt/, eruption /ɪˈrʌpʃən/
🡪 natural nhấn âm 1, còn supply, equipment, eruption nhấn âm 2

II.
1. B
– Vị trí đứng đầu câu, ngăn cách bởi dấu phẩy là vị trí của trạng từ (Adv)
– Suddenly, the ground started moving. (Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chuyển động.)
2. B
– “recently” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: S + have/has + V3, vì “Several tropical storms” là chủ ngữ danh từ số nhiều nên dùng “have”
– Several tropical storms have struck our country recently. (Một số cơn bão nhiệt đới đã tấn công nước ta gần đây.)
3. A
– Câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed, S + would (not) + Vo
– If there was no fresh water in the world, what would happen? (Nếu không có nước ngọt trên thế giới, điều gì sẽ xảy ra?)
4. B
– “any” là dấu hiệu nhận biết câu phủ định và “markets” là danh từ số nhiều nên dùng “weren’t”
– There aren’t any markets near my house. (Không có chợ nào gần nhà tôi.)
5. B
– Thì hiện tại đơn diễn tả những sự thật, chân lý: S + V(e,es)
– The sun sets in the west. (Mặt trời lặn ở hướng Tây.)

III.
1. will lose
– Câu điều kiện loại 1: If + S + V(s,es), S + will/won’t
– If we don’t act soon, we will lose that forest in the near future.
2. was
– Câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed, S + would (not) + Vo
– If there was no water and air, there would be no life on earth. 
3. aren’t watching
– “at present” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are + Ving, vì “they” là chủ ngữ ngôi thứ 3 số nhiều nên dùng tobe “are”
– They aren’t watching TV at present. (Hiện tại họ không xem TV.)
4. starts
– Diễn tả sự việc sẽ xảy xa theo lịch trình, thời gian biểu rõ ràng như giờ tàu, máy bay.
– The flight starts at 10 am tomorrow.
5. go
– “often” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: S + V(s,es)
– I often go to school on foot. (Tôi thường đi bộ đến trường.)

IV.
1. erupted (phun trào)
– Most people had left before the volcano erupted. (Hầu hết mọi người đã rời đi trước khi núi lửa phun trào.)
2. evacuated (sơ tán)
– Emergency workers evacuated the village when the river flooded the area. (Các nhân viên khẩn cấp sơ tán khỏi làng khi nước sông tràn vào khu vực.)
3. natural disasters (thiên tai)
– Floods, tsunamis, droughts are examples of natural disasters. (Lũ lụt, sóng thần, hạn hán là những ví dụ về thiên tai.)
4. official (chính thức)
– English is an official language in countries like India, Malaysia and Singapore. (Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức ở các nước như Ấn Độ, Malaysia và Singapore.)
5. takes place (diễn ra)
– Mid-Autumn Festival takes place on the 15th day of the 8th lunar month. (Tết Trung thu diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch.)
6. culture (văn hóa)
– Vietnam is an interesting place to visit with its rich culture. (Việt Nam là một nơi thú vị để tham quan với nền văn hóa phong phú.)

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Cô Lê Thị Huyền Minh – Giáo viên Tiếng Anh trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ. Với kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy, cô Minh đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh đạt được ước mơ của mình.

Bình luận đã bị đóng.