Đề Thi Môn Toán Lớp 1 Giữa Học Kì 1 Năm Học 2022-2023

Giải đề thi -
Đề Thi Môn Toán Lớp 1 Giữa Học Kì 1 Năm Học 2022-2023

Tổng hợp 3 Đề Thi thuộc bộ sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo , chương trình cơ bản của bộ giáo dục và đào tạo.

Đề Thi Môn Toán Lớp 1 Giữa Học Kì 1 Năm Học 2022-2023 – Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống?

câu 1 trắc nghiệm

A.0 

B.1

C.2

D.3

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống?

đề 3 toán lớp 1 giữa kì 1 câu 7 trắc nghiệm

<5

A.4 

B.6

C.8

D.10

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm?

5 + 0 + 3 = ….    

  A.6 

B.7

C.8

D.9

Câu 4: Hình nào sau đây là hình chữ nhật?

câu 4 trắc nghiệm

Câu 5:   6 < …. < 8     

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

Câu 6: Hình vẽ dưới đây có mấy hình vuông?

câu 6 trắc nghiệm

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1(1.0 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống? 

câu 1 tự luận câu hỏi

Câu 2 (1.0 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống? 

01
109

Câu 3 (1.5 điểm):  

câu 3 tự luận câu hỏi

Câu 4 (1.0 điểm): Tính 

Câu 5 (1.5 điểm): Tính 

      3 + 4 =   ……                5 + 0 = …..                2 + 3 + 1 =   ……

      4 + 2 =   ……                2 + 2 = …..                3 + 4 + 0 =   ……

Câu 6 (1.0 điểm): Hình bên có … hình tam giác.

câu 6 tự luận câu hỏi

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi môn Toán lớp 1 giữa học kì 1 năm học 2022-2023 – Đề 1 

Phần I: Trắc nghiệm (mỗi đáp án đúng được 0.5đ)

Câu 1: D

Bé đếm số ngôi sao trong hình. Có 3 ngôi sao nên chọn đáp án D

Câu 2: A

Vì 4<5 nên chọn đáp án A

Câu 3: C

Vì 5+0+3=8 nên chọn đáp án C

Câu 4: D

Vì A: hình vuông, B: hình tròn, C: hình tam giác, D: hình chữ nhật

Câu 5: C

Vì 6<7 và 7<8 nên chọn C

Câu 6: B

Hình bên có 2 hình vuông nên chọn B

Phần II: Tự luận

Câu 1 (1 điểm)

câu 1 tự luận đáp án

Câu 2 (1 điểm)

012345678910
109876543210

Câu 3 (1.5 điểm)

Câu 4 (1 điểm)

Câu 5 (1.5 điểm): Tính 

 3 + 4 =   7 

 4 + 2 =   6 

5 + 0 = 5 

2 + 2 = 4 

2 + 3 + 1 =   6

3 + 4 + 0 =    7

Câu 6 (1.0 điểm): Hình bên có 3 hình tam giác.

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
ThS.Vũ Thị Thương – Giáo viên trường Đại học Đà Nẵng – Phân hiệu tại Kon Tum. Với kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy, cô Thương đã giúp nhiều học sinh Tiểu học và THCS tiến bộ mỗi ngày. 

Đề thi môn Toán lớp 1 giữa học kì 1 năm học 2022-2023 – Đề 2 

Giới thiệu ngắn về đề thi: Đề Thi thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống?

đề thi toán lớp 1 giữa kì 1 câu 1 trắc nghiệm

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống?

đề 3 toán lớp 1 giữa kì 1 câu 7 trắc nghiệm

< 7

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm?

5 + 0 + 1 = …     

A. 6 

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 4: Hình nào sau đây là hình vuông?

đề thi toán lớp 1 giữa kì 1 câu 1 trắc nghiệm

Câu 5:   4 < …. < 6     

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

3579

Câu 6: Sắp xếp các số 4, 8, 3, 5 theo thứ tự từ bé đến lớn?  

4, 3, 5, 83, 5, 4, 83, 4, 5, 88, 5, 4, 3

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): Nối theo mẫu

đề thi toán lớp 1 giữa kì 1 câu 1 tự luận câu hỏi

Câu 2 (2 điểm): Cho các số: 9, 5, 7, 8, 3

  a. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

đề thi toán lớp 1 giữa kì 1 câu 2 tự luận câu hỏi

b. Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé:

Câu 3 (1.5 điểm):  

đề thi toán lớp 1 giữa kì 1 câu 3 tự luận câu hỏi

Câu 4 (1.5 điểm): Hình vẽ bên có:

đề thi toán lớp 1 giữa kì 1 câu 4 tự luận câu hỏi
 • … hình tam giác
 • … hình vuông
 • … hình tròn

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi môn Toán lớp 1- giữa học kì 1 Năm học 2022-2023 – Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm (mỗi đáp án đúng được 0.5đ)

Câu 1: C

Bé đếm số hình mặt cười trong hình. Có 8 hình mặt cười nên chọn đáp án C

Câu 2: A

Vì 6<7 nên chọn đáp án A

Câu 3: A

Vì 5 + 0 + 1 =6 nên chọn đáp án A

Câu 4: A

Vì A: hình vuông, B: hình tròn, C: hình tam giác, D: hình chữ nhật

Câu 5: B

Vì 4 < 5 và 5 < 6 nên chọn B

Câu 6: C

Sắp theo thứ tự từ bé đến lớn: 3, 4, 5, 8

Phần II: Tự luận

Câu 1(2.0 điểm): Mỗi câu đúng, học sinh được 0.5 điểm

đề thi toán lớp 1 giữa kì 1 câu 1 tự luận đáp án

Câu 2 (2 điểm): Cho các số: 9, 5, 7, 8, 3

đề thi toán lớp 1 giữa kì 1 câu 2 tự luận đáp án

Câu 3 (1.5 điểm):  Mỗi câu đúng, học sinh được 0.25 điểm

đề thi toán lớp 1 giữa kì 1 câu 3 tự luận đáp án

Câu 4 (1.5 điểm): Mỗi câu đúng, học sinh được 0.5 điểm

đề thi toán lớp 1 giữa kì 1 câu 4 tự luận câu hỏi
 • 1 hình tam giác
 • 1 hình vuông
 • 2 hình tròn

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
ThS.Vũ Thị Thương – Giáo viên trường Đại học Đà Nẵng – Phân hiệu tại Kon Tum. Với kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy, cô Thương đã giúp nhiều học sinh Tiểu học và THCS tiến bộ mỗi ngày. 

Đề thi môn Toán lớp 1 giữa học kì 1 Năm học 2022-2023 – Đề 3

Giới thiệu ngắn về đề thi: Đề Thi thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống?

đề 3 toán lớp 1 giữa kì 1 câu 1 trắc nghiệm

A. 3 

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2:  Cho các số 

12457

Số còn thiếu trong ô trống là:

A. 3, 5 

B. 3, 6

C. 4, 6 

D. 5, 6

Câu 3: 4 + 0 + 2 = ?     

A. 6 

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 4: Hình nào sau đây là hình chữ nhật?

đề 3 toán lớp 1 giữa kì 1 câu 4 trắc nghiệm

Câu 5:   5 < …. < 7    

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

3568

Câu 6:  Số cần điền vào hình tam giác trên là số nào?

đề 3 toán lớp 1 giữa kì 1 câu 6 trắc nghiệm

 A. 4                               B. 5                         C. 6                       D. 7

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1.5 điểm): 

 1. Viết các số  8 ,10 , 4 , 7, 3  theo thứ tự từ lớn đến bé:
 1. Khoanh vào số bé nhất  :  4; 8; 0; 9; 1
 2. Khoanh vào số lớn nhất :  3; 5; 7; 10; 6

Câu 2 (1.0 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm?

5   =     3  +   …. 

7   +  ….  =    7 

2  +   …  =   6   

8  =   …  +   4 

Câu 3 (1.5 điểm):  

đề 3 toán lớp 1 giữa kì 1 câu 3 tự luận câu hỏi

  Câu 4 (1.0 điểm): Hình vẽ bên có:

đề 3 toán lớp 1 giữa kì 1 câu 4 tự luận
 Có …………….. hình tam giác
đề 3 toán lớp 1 giữa kì 1 câu 4 tự luận
  Có …………….. hình vuông

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi môn Toán lớp 1 giữa học kì 1 Năm học 2022-2023 – Đề 3

Phần I: Trắc nghiệm (mỗi đáp án đúng được 0.5đ)

Câu 1: C

Bé đếm số hình quả bí trong hình. Có 5 hình quả bí nên chọn đáp án C

Câu 2: B

Các số còn thiếu trong ô trống là 3 và 6. Chọn đáp án B

Câu 3: A

Vì 4 + 0 + 2 =6 nên chọn đáp án A

Câu 4: D

Vì A: hình vuông, B: hình tròn, C: hình tam giác, D: hình chữ nhật

Câu 5: C

Vì 5 < 6 và 6 < 7 nên chọn C

Câu 6: D

Vì: 2 + 4 = 6; 6+1 =7 nên chọn D

Phần II: Tự luận

Câu 1(1.5 điểm): Mỗi câu đúng, học sinh được 0.5 điểm

 1. Viết các số  8  ,   10  ,  4  ,  7 ,  3  theo thứ tự từ lớn đến bé:
108743
 1. Khoanh vào số bé nhất: 
đề 3 toán lớp 1 giữa kì 1 câu 1 tự luận
 1. Khoanh vào số lớn nhất:     
đề 3 toán lớp 1 giữa kì 1 câu 1 tự luận

Câu 2 (1.0 điểm): Mỗi câu đúng, học sinh được 0.25 điểm

5   =     3  +   2

7   +  0 =    7

2  +   4  =   6  

8  =   4 +   4  

Câu 3 (1.5 điểm):  Mỗi câu đúng, học sinh được 0.25 điểm

đề 3 toán lớp 1 giữa kì 1 câu 3 tự luận đáp án

Câu 4 (1.0 điểm): Mỗi câu đúng, học sinh được 0.5 điểm

đề 3 toán lớp 1 giữa kì 1 câu 4 tự luận
Có 2 hình tam giác
đề 3 toán lớp 1 giữa kì 1 câu 4 tự luận
Có 2 hình vuông

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
ThS.Vũ Thị Thương – Giáo viên trường Đại học Đà Nẵng – Phân hiệu tại Kon Tum. Với kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy, cô Thương đã giúp nhiều học sinh Tiểu học và THCS tiến bộ mỗi ngày. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *