Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kì 1 Năm học 2022-2023

Giải đề thi -
Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kì 1 Năm học 2022-2023

Tổng hợp 3 đề thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo, Cánh diều, chương trình cơ bản của bộ giáo dục và đào tạo.

Đề thi toán lớp 1 học kì 1 có đáp án năm học 2022-2023 – Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1: Số?

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 1 câu 1 trắc nghiệm

3 + 1 =

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 2: Số?

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 1 câu 2 trắc nghiệm

5 – 2 =

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3: Hình dưới là khối hình?

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 1 câu 3 trắc nghiệm

A. Khối hộp chữ nhật 

B. Khối lập phương

C. Cả A và B đều đúng  

D. Cả A và B đều sai

Câu 4: >, <, =?              3+1 … 8-3

A. >

B. <

C. =

D. Tất cả đều sai

Câu 5: Cho các số: 2   ,    7   ,   5   ,   9   ,   4

Số lớn nhất là:

A. 2

B. 7

C. 5

D. 9

Câu 6: Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1 (2.0 điểm): Nối:

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 1 câu 1 tự luận

Bài 2 (1.25 điểm): Tính nhẩm:

1 + 3 = …..

9 – 4 = ….

2 + 6= ….

7 – 2 = ….

7 + 0 = …..

8 – 6 = …..

Bài 3 (1.25 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 …. 3

3 + 2 ….. 0

5 …. 4

2 + 3 ….. 9 – 3 

6 …. 6 

5 + 0 …. 5 – 0 

Bài 4 (1.5 điểm): 

  1. Sắp xếp các số 5, 2, 8, 3 theo thứ tự từ bé đến lớn.

………………………………………………………………………………………

  1. Sắp xếp các số 4, 7, 3, 6 theo thứ tự từ lớn đến bé.

………………………………………………………………………………………

Bài 5 (1.0 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình hộp chữ nhật, hình lập phương?

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 1 câu 5 tự luận
  • Có …. hình hộp chữ nhật và …. hình lập phương

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi môn Toán lớp 1 cuối học kì 1 Năm học 2022-2023 – Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm (mỗi đáp án đúng được 0.5đ)

Câu 1: A

Vì: 3+1=4 nên chọn đáp án D

Câu 2: B

Vì 5-2=3 nên chọn đáp án B

Câu 3: A

Khối hình trên là khối hộp chữ nhật nên chọn A

Câu 4: B

Vì: 3+1=4 và 8-3=5 nên 3+1<8-3 

Chọn đáp án B

Câu 5: D

Vì 9 là số lớn nhất trong các số đã cho nên chọn D

Câu 6: D

Hình bên có 4 hình tam giác nên chọn D

Phần II: Tự luận

Bài 1: Mỗi hình nối đúng, học sinh được 0.2điểm

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 1 câu 1 đáp án

Bài 2: Mỗi câu tính đúng, học sinh được 0.25 điểm

1 + 3 = 4

9 – 4 = 5

2 + 6= 8

7 – 2 = 5

7 + 0 = 7

8 – 6 = 2

Bài 3: Mỗi câu tính đúng, học sinh được 0.25 điểm

2 < 3

3 + 2 > 0

5 > 4

2 + 3 < 9 – 3 

6 = 6 

5 + 0 = 5 – 0 

Bài 4: Mỗi câu sắp xếp đúng, học sinh được 0.75 điểm

  1. Sắp xếp các số 5, 2, 8, 3 theo thứ tự từ bé đến lớn: 2; 3; 5; 8
  2. Sắp xếp các số 4, 7, 3, 6 theo thứ tự từ lớn đến bé: 7; 6; 4; 3

Bài 5: Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

  • Có 8 hình hộp chữ nhật và 8  hình lập phương

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
ThS.Vũ Thị Thương – Giáo viên trường Đại học Đà Nẵng – Phân hiệu tại Kon Tum. Với kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy, cô Thương đã giúp nhiều học sinh Tiểu học và THCS tiến bộ mỗi ngày. 

Đề thi môn Toán lớp 1- cuối học kì 1 năm học 2022 -2023 – Đề 2 

Giới thiệu ngắn về đề thi: Đề Thi thuộc bộ sách Cánh diều

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1: Cho các số: 8, 2, 5, 10, 6          

Số bé nhất trong các số đã cho ở trên là:   

A. 2

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng?

9 – 6 + 3 = ?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 3: Hình trên có………khối lập phương?

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 2 câu 3 trắc nghiệm

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4: >, <, =?              5+2 … 9-1

A. >

B. <

C. =

D. Tất cả đều sai

Câu 5: Cho các số: 3   ,    8   ,   6   ,   9   ,   5

Số lớn nhất là:

A. 3

B. 6

C. 8

D. 9

Câu 6: Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 2 câu 2 trắc nghiệm

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1 (1.5 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 1 câu 1 tự luận

Bài 2 (1.5 điểm): Viết dấu +, – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

2 …. 1 = 3

6 … 4 = 2

5 … 3 = 8 

7 … 2 = 5

1 …. 8 = 9

6 …. 4 = 2

Bài 3 (1.5 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

4 + …. = 7

2 + …. = 5

…. + 2 = 5

8 – …. = 3 

10 – …. = 6

5 + … = 5

Bài 4 (1.5 điểm): Viết phép tính thích hợp

a) Có            : 6 viên kẹo 

Thêm        : 3 viên kẹo  

Có tất cả   : … viên kẹo ?  

b) Có        : 9 viên bi

Bớt       : 4  viên bi 

Còn      : … viên bi?

 Bài 5 (1.0 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình tròn, bao nhiêu hình tam giác?

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 2 câu 5 tự luận

Có …. hình tròn và …. hình tam giác

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi môn Toán lớp 1- cuối học kì 1 Năm học 2022-2023 – Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm (mỗi đáp án đúng được 0.5đ)

Câu 1: A

Vì 2 < 5 < 6 < 8 < 10 nên số bé nhất nhất trong các số đã cho là 2. Vì vậy chọn đáp án A

Câu 2: D

Vì  9 – 6 + 3 = 6  nên chọn đáp án D

Câu 3: A

Hình trên có 2 khối lập phương và 5 khối hộp chữ nhật nên chọn đáp án A

 Câu 4: B

Vì: 5+2=7 và 9-1=8 nên 5+2 < 9-1.

Chọn đáp án B: < 

Câu 5: D

Vì 9 > 8 > 6 > 5 > 3 nên số lớn nhất trong các số đã cho là 9. Vì vậy chọn đáp án D

Câu 6: C

Hình bên có 3 hình tam giác nên chọn C

Phần II: Tự luận

Bài 1: Mỗi số điền đúng, học sinh được 0.2 điểm

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 2 câu 1 tự luận

Bài 2: Mỗi câu đúng, học sinh được 0.25 điểm

2 + 1 = 3

6 – 4 = 2

5 + 3 = 8 

7 – 2 = 5

1 + 8 = 9

6 – 4 = 2

Bài 3: Mỗi câu đúng, học sinh được 0.25 điểm

4 + 3 = 7

2 + 3 = 5

3 + 2 = 5

8 – 5 = 3 

10 – 4 = 6

5 + 0 = 5

Bài 4: Mỗi câu đúng, học sinh được 0.75 điểm

a) 6 + 3 = 9

b) 9 – 4 = 5

Bài 5: Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

Có 5 hình tròn và 6 hình tam giác

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
ThS.Vũ Thị Thương – Giáo viên trường Đại học Đà Nẵng – Phân hiệu tại Kon Tum.Với kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy, cô Thương đã giúp nhiều học sinh Tiểu học và THCS tiến bộ mỗi ngày.

Đề thi môn Toán lớp 1- cuối học kì 1 Năm học 2022-2023 – Đề 3

Giới thiệu ngắn về đề thi: Đề Thi thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống?          

…..+ 5 = 8

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2: Các số bé hơn 8?

A. 4, 6, 9

B. 3, 5, 7

C. 8, 6, 7

D. 2, 4, 8

Câu 3: Hình trên có………khối hộp chữ nhật?

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 3 câu 3 trắc nghiệm

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: Sắp xếp các số 4, 8, 3, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 3, 4, 10, 8      

B. 3, 4, 8, 10

C. 10, 8, 4, 3

D. 10, 8, 4, 3

Câu 5: Số cần điền vào phép tính      8 +  0  =  0  + ….  là? 

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 6: Hình bên có bao nhiêu hình vuông?

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 3 câu 6 trắc nghiệm

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm):

1. Điền số thích hợp vào ô trống:

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 3 câu 1 tự luận

1.2. Cho các số 4, 3, 7, 6, 9:

a. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

………………………………………………………………………………………………

b. Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

– Số lớn nhất là: …………………………………………………………………………

– Số bé nhất là: …………………………………………………………………………..

c. Trong các số đó, những số nào vừa lớn hơn 5, vừa bé hơn 8?

………………………………………………………………………………………………

Bài 2 (1.0 điểm): Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

a. 4 + 3 …. 5    

b. 1  +  2 ….. 5 – 4 

c. 8   …   9  –  6

d. 10  – 7 …. 0  +  3

Bài 3 (1.5 điểm): Nối:

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 3 câu 3 tự luận

Bài 4 (1.0 điểm): Viết phép tính thích hợp vào ô trống

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 3 câu 4 tự luận
đề 3 toán lớp 1 hki 1
đề 3 toán lớp 1 hki 1
đề 3 toán lớp 1 hki 1
đề 3 toán lớp 1 hki 1
đề 3 toán lớp 1 hki 1

Bài 5 (1.0 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương?

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 3 câu  5 tự luận
  • Có …. khối lập phương

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi môn Toán lớp 1- cuối học kì 1 Năm học 2022-2023 – Đề 3 

Phần I: Trắc nghiệm (mỗi đáp án đúng được 0.5đ)

Câu 1: C

Vì 3+5 = 8. Chọn đáp án C

Câu 2: B

Các số nhỏ hơn 8 trong các số đã cho là: 3, 5, 7  nên chọn đáp án B

Câu 3: A

Hình trên có 2 khối lập phương và 1 khối hộp chữ nhật nên chọn đáp án A

 Câu 4: B

Vì: 3 < 4 < 8 < 10 nên các số sắp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là: 3, 4, 8, 10. Chọn đáp án B

Câu 5: C

Vì: 8+ 0 = 0+8 = 8 nên chọn đáp án C

Câu 6: B

Hình bên có 2 hình vuông nên chọn B

Phần II: Tự luận

Bài 1: 

  1. (1 điểm)

Mỗi số điền đúng, học sinh được 0.2 điểm

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 3 câu 1 tự luận

1.2. (2 điểm)

Cho các số 4, 3, 7, 6, 9:

a. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn (0.5 điểm)

3, 4, 6, 7, 9

b. Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

– Số lớn nhất là: 9 (0.5 điểm)

– Số bé nhất là: 3 (0.5 điểm)

c. Trong các số đó, những số vừa lớn hơn 5, vừa bé hơn 8 là 6 và 7 (0.5 điểm)

Bài 2 (1.0 điểm): Mỗi câu đúng, học sinh được 0.25 điểm

a. 4 + 3 > 5  

b. 1  +  2 > 5 – 4 

c. 8   >   9 –  6 

d. 10  – 7 = 0  +  3

Bài 3 (1.5 điểm : Mỗi câu đúng, học sinh được 0.25 điểm

đề thi toán lớp 1 hki1 đề 3 câu 3 tự luận

Bài 4: Học sinh viết phép tính đúng được 1 điểm

4 + 3 =7

Bài 5 (1 điểm)

Có 8 khối lập phương.

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
ThS.Vũ Thị Thương – Giáo viên trường Đại học Đà Nẵng – Phân hiệu tại Kon Tum. Với kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy, cô Thương đã giúp nhiều học sinh Tiểu học và THCS tiến bộ mỗi ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *